Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Specjalista ds. funduszu płac - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Małgorzata Lis-Sibilska, Warszawa

uzasadnienie wyboru Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Lis-Sibilska zamieszkała w Warszawie. Uzasadnienie dokonania wyboru: Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Małgorzata Lis-Sibilska wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła, że Pani Małgorzata Lis-Sibilska spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy i zaproponowała zatrudnić na w/w stanowisko Panią Małgorzatę Lis-Sibilską. Piaseczno, dnia 24 marca 2017 r.

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. funduszu płac - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych - osobiście lub pocztą tradycyjną

Treść

OGŁOSZENIE
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
 ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista ds. funduszu płac w Centrum Usług Wspólnych

 1.      Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe oraz czteroletni staż pracy lub wykształcenie średnie i pięcioletni staż pracy;
b) niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
2.  Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy – 1 rok,
b) znajomość przepisów z prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz przepisów o ochronie danych osobowych
c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,
d) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz programów płacowych,
e) odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,
f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
g) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
h) umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,
i) wysoka kultura osobista.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) sporządzanie listy płac, przelewów wynagrodzeń z funduszu płac i potrąceń dla ZUS, US i inne,
b) naliczanie i sporządzanie list płac zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz rehabilitacyjnych
c) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.
d) dokonywanie rozliczeń podatkowych pracowników oraz sporządzanie deklaracji PIT 4R
e) przekazywanie danych do kwartalnych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia i wykonania osobowego funduszu płac,
f) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
g) przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń, raportów i deklaracji do ZUS, PFRON, US,
h) przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy pracowników CUW,
i) prowadzenie teczek osobowych pracowników CUW,
j) przygotowywanie skierowań na badania lekarskie i nadzór nad terminową realizacją,
k) terminowe kierowanie pracowników na badanie BHP.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
b) wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
c) w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które
wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.).”
 
W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
6. Dodatkowe informacje
a) zatrudnienie: 1 etat
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia  15 marca 2017 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Specjalista   ds. funduszu płac”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 16-tej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij