Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. Iwona Łyjak, Czarny Las
2. Beata Kaszubowska, Piaseczno
3. Barbara Siczek, Chyliczki
4. Anna Miller, Piaseczno
5. Dorota Mika, Piaseczno
6. Jadwiga Siedlanowska, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w formie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu pisemnego zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano prezentację kandydatów pod kątem doświadczenia zawodowego i przydatności w pracy na rekrutowanym stanowisku. Po dokonaniu oceny końcowej wybrano 6 kandydatów do zatrudnienia uszeregowanych wg stopnia spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych. Piaseczno, 08.05.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Szkolna 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. (godziny podane przy kandydatach) w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

1 B. Agnieszka   nr 14 13:00
2 W. Agnieszka   nr 7 13:10
3 M. Arkadiusz    nr 3 13:20
4 D. Anna         nr 13 13:30
5 S. Jadwiga      nr 10 13:40
6 Ś. Karolina     nr 6 13:50
7 D.  Karolina     nr 5 14:00
8 L-W Joanna      nr 4 14:10
9 M. Anna        nr 9 14:20
10 S Barbara    nr 1 14:30
11 K Beata       nr 15 14:40
12 M Dorota     nr 11 14:50
13 Ł Iwona      nr 2 15:00

Piaseczno, dnia  27.04.2017 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski


Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:


Lp

Pierwsza litera nazwiska

Imię

Miejsce zamieszkania

1

B.

Agnieszka

Baniocha

2

B.

Marlena

Konstancin-Jeziorna

3

Ch.

Małgorzata

Piaseczno

4

D.

Karolina

Chynów

5

Dz.

Anna

Góra Kalwaria

6

F.

Małgorzata

Piaseczno

7

G.

Monika

Piaseczno

8

J-T

Małgorzata

Warszawa

9

K.

Beata

Piaseczno

10

K-G

Justyna

Bogatki

11

L-W

Joanna

Piaseczno

12

L.

Wioleta

Krupia Wólka

13

Ł.

Iwona

Czarny Las

14

M.

Dorota

Piaseczno

15

M.

Anna

Żabieniec

16

M.

Arkadiusz

Warszawa

17

S.

Barbara

Chyliczki

18

S.

Jadwiga

Piaseczno

19

Ś.

Anna

Złotokłos

20

Ś.

Karolina

Góra Kalwaria

21

W.

Agnieszka

Kędzierówka

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br.o godz. 13:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  14.04.2017 r.

 
 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk pracy Podinspektora  w  Wydziale Świadczeń Społecznych

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe lub średnie
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim – minimum 3 lata stażu pracy
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) obywatelstwo:                 polskie*)

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo, ekonomia
b) staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej
c) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD, EXCEL
d) obowiązkowość i odpowiedzialność
e) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
f) znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów dot. funkcjonowania samorządu gminnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; przepisów wykonawczych do tej ustawy; ustawy o świadczeniach rodzinnych; przepisów wykonawczych do tej ustawy; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy o finansach publicznych.

3.  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 a) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
b)  przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
c)  przygotowanie projektów decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych,
d)  prowadzenie postępowania wyjaśniającego w indywidualnych sprawach klientów,
e)  weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców wynikająca ze zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny uprawnionego mająca wpływ na prawo do świadczenia,
f)  windykacja świadczeń nienależnie pobranych,
g) ustalanie harmonogramów i warunków wypłat przyznanych świadczeń, spłat świadczeń nienależnie pobranych,
h) sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
i)  wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych,
j)  współpraca w szczególności z  zakładem ubezpieczeń społecznych,  urzędami skarbowymi powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej,  sądami, komornikami sądowymi, organami właściwymi.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)  praca (ul. Szkolna 1, Piaseczno, parter ,  podjazd dla osób niepełnosprawnych; toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
b)  praca przy komputerze
c)  praca o charakterze administracyjno-biurowym
d)  bezpośredni kontakt z interesantami

5. Informacja nt. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: poniżej 6 %

6. Wymagane dokumenty: *)

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.)
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 7.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych
    w ogłoszeniu o naborze).

 w terminie  do dnia 24 marca 2017 r.   (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Data: 07.03.2017 r.                                                                                                          

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław LisPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij