Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Asystent rodziny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Asystent rodziny

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert MGOPS pokój nr 4 (sekretariat)

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

1. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z dnia 26.04.2016r. poz. 575 ze zm.), zwana dalej ustawą tj.:
1. posiada obywatelstwo polskie
2. posiada:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu egzekucyjnego;
5. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
7. ogólny staż pracy:
- dla osoby posiadającej wykształcenie wyższe wynosi min. 2 lata,
- dla osoby z wykształceniem średnim min 5 lat.

W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji,
e) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, poczucie odpowiedzialności,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
i) dyspozycyjność,
j) prawo jazdy kat B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;
20) asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, koordynatorem, oraz w porozumieniu z rodziną;
21) asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakty z ludźmi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy w nie pełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu,
b) pierwsza umowa na czas określony,
c) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz praca w terenie obejmująca zasięgiem obszar gminy Piaseczno,
d) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencje),
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, oraz że nie był pozbawiany władzy rodzicielskiej ani, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135,2281,z 2016r. poz. 195,677), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.), na stanowisko asystenta rodziny w MGOPS w Piasecznie.”

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

Osoba wyłoniona w drodze prowadzonej rekrutacji, zobowiązana będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

6. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej „Konkurs – asystent rodziny”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 24 marca 2017r. w godzinach 8.00 - 16.00, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do M-G Ośrodka Pomocy Społecznej).

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji (test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.

Dyrektor
mgr Barbara Klukiewicz-Matuszczak


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij