Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Zarządzania Energią został unieważniony, z powodu niespełnienia wymagań formalnych przez aplikujących kandydatów. Piaseczno, 05.06.2017 r. (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.05.2017 R.


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
b) staż pracy:       min.3 lata
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) uprawnienia budowlane (nieograniczone lub ograniczone) uprawniające do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych (lub uprawnienia o podobnym brzmieniu) podparte zaświadczeniem z Izby o posiadanych  uprawnieniach oraz zaświadczeniem o opłaconych składkach,
f) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
g) obywatelstwo: Polskie *)
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) 3 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem energią, lub 3 lata na stanowisku inspektora nadzoru
b) dobra znajomość obsługi komputera, dobra znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,
c) znajomość ustaw:  Prawo budowlane,  Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym,  KPA,
d) prawo jazdy kat. B
e) umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
f) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
g)umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.
 
3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a)  Prowadzenie spraw dotyczących modernizacji infrastruktury oświetleniowej, w szczególności:
- przygotowanie – opracowanie zakresu, projektu umowy, wybór wykonawcy,
- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
- kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
- odbiór robót i rozliczenie umowy.
b) działania związane z polityką energetyczną Gminy Piaseczno – w tym m.in. planowanie energetyczne i działania inwestycyjne oraz ich koordynacja z działaniami przedsiębiorstw energetycznych,
c) racjonalizacja użytkowania energii, w szczególności w obiektach użyteczności publicznej utworzenie i obsługa informacyjnego systemu zarządzania energią i mediami oraz bazy danych obiektów gminnych,
d) zakup energii i gazu na potrzeby Gminy w układzie rynkowym,
e) wykonywanie i zlecanie analiz opłacalności zastosowania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną dla obiektów gminnych,
f)  zlecanie i opiniowanie audytów energetycznych oraz wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych,
g) przygotowywanie planów termo-modernizacyjnych dla obiektów gminnych,
h) prowadzenie projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych,
i) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zawartych w Strategii Rozwoju Klastra Liderów Efektywności Energetycznej Kraina Jeziorki,
j)  realizacja Planu działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii (SEAP), Porozumienia między burmistrzami oraz Programu ograniczenia niskiej emisji,
k)  prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
l)   współpraca w wymaganym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.
m) ścisła współpraca z Wydziałem Inwestycji i Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
n) współpraca przy opracowaniu rocznych i wieloletnich planów i wydatków budżetowych w zakresie podległych zadań.
o)  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i miejscowych.
p)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
q)  uprzejme, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów.
r)  wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem i rodzajem pracy określonym w umowie.
 
4)       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e)  wyjazdy w teren – pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie oświetlenia ulicznego.

5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6) Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych,
i) kserokopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
j) kopia  świadectwa kwalifikacyjnego  uprawniającego do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.,
l)   w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
m) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem "Inspektor - ZE" należy składać :
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze w terminie  do dnia  08.05.2017 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 10.04.2017 r. 


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij