Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że w wyniku nieprzystąpienia kandydata do rekrutacji na stanowisko Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, postępowanie konkursowe zostało unieważnione. Piaseczno 30.05.2017 r. Zdzisław Lis (-)

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy Inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych

1)  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie: wyższe magisterskie  o kierunku  administracyjnym lub prawniczym,
b)  min 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,
c)  umiejętność obsługi komputera,
d)  bardzo dobra znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,
e)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g)  obywatelstwo: Polskie

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)       Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe: min 3 lata doświadczenia przy wyborze wykonawcy
b) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
-  ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
-  Kodeksu cywilnego
-  Kodeksu postępowania administracyjnego,
-  ustawy o samorządzie gminnym,
d) umiejętność pracy pod presją czasu,
e) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
f) znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
g) umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.

3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy. 
a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy  Prawo zamówień publicznych,
b) przedstawianie propozycji   wyboru trybu zamówienia publicznego, 
c)  przygotowywanie  projektu SIWZ i dokumentów przetargowych na podstawie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedłożonego przez poszczególne wydziały i komórki organizacyjne urzędu i przekazanie  do zatwierdzenia kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,    
d) przygotowywanie ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
e) udostępnianie SIWZ i przekazywanie dokumentów zainteresowanym wykonawcom,
f) przyjmowanie ofert i wydawanie pokwitowań,
g) sporządzanie  dokumentacji przetargowej  w szczególności prowadzenie protokołu z przetargu wraz z niezbędnymi załącznikami - praca w charakterze Sekretarza Komisji Przetargowej. Współpraca z komisją przetargową w celu  przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
h) przechowywanie dokumentów w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy i nienaruszalności ofert,
i)  zawiadamianie   wykonawców o wynikach  przetargu,
j)  sporządzanie rejestru prowadzonych przetargów,
k) zawiadamianie Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze  wykonawcy  po   podpisaniu umowy,
l)  przygotowanie rocznego sprawozdania  o udzielonych  zamówieniach i przekazanie go  Prezesowi UZP,
m)obsługa strony internetowej w zakresie zamówień publicznych,
n) sporządzanie planu zamówień publicznych,
o) wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem i rodzajem pracy określonym w umowie.

4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5)    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j)  w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7)  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem  „Inspektor – RZP” należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych  w ogłoszeniu o naborze) w terminie  do dnia  11.05.2017 (decyduje data wpływu do Urzędu).


Piaseczno, 12.04.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij