Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor lub Podinspektor do prowadzenia spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania w Wydziale IT - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Wiesław Sokołowski, Kierszek

uzasadnienie wyboru Pan Wiesław Sokołowski spełnił wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z organizacją i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania. Jako jedyny kandydat przedstawił koncepcję organizacji takiej strefy w Piasecznie. Piaseczno, 13.07.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor lub Podinspektor do prowadzenia spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania w Wydziale IT - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor lub Podinspektor do prowadzenia spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego.

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe techniczne (Inspektor) lub średnie techniczne (Podinspektor)

b) staż pracy – 3 lata,

c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) obywatelstwo: Polskie

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku związanym z administracją i obsługą klientów Strefy Płatnego Parkowania (SPP),

b) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych MS OFFICE (Word, Excel),

c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
-  ustawy o samorządzie gminnym,
-  ustawy o drogach publicznych,
-  ustawy Prawo o ruchu drogowym,
-  ustawy Prawo zamówień publicznych,
-  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

d) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu,

e) komunikatywność, kreatywność, talent organizacyjny.

3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) organizacja pracy Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania,

b) kontrolowanie obsługi obszaru SPP, w tym kontrola opłat,

c) sprzedaż, prowadzenie ewidencji i rozliczeń opłat,

d) prowadzenie postępowań w trybie egzekucji administracyjnej,

e) wprowadzanie i weryfikacja danych pozyskanych z CEPiK,

f) prowadzenie okresowych badań parkingowych,

g) nadzorowanie serwisu i eksploatacji urządzeń,

h) prowadzenie zamówień publicznych związanych z eksploatacją i rozwojem SPP.

4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera, kontrole w terenie,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7)  Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Nabór - SPP” należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 16.05.2017 (decyduje data wpływu do Urzędu).


Piaseczno, 26.04.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Zdzisław Lis


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij