Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Terapeuta w Punkcie Pracy Socjalnej w Julianowie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Terapeuta w Punkcie Pracy Socjalnej w Julianowie

miejsce pracy Julianów

termin składania ofert

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – terapeuta w Punkcie Pracy Socjalnej w Julianowie

/umowa na czas zastępstwa w wymiarze ½ etatu/


1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe:

- na kierunku: - pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

c)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)  posiadanie nieposzlakowanej opinii,

f)   posiadanie władzy rodzicielskiej tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

g)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

h)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

i)    ważna książeczka sanitarno-epidemiologiczna.


W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


2. Wymagania dodatkowe:

a)   doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi - udokumentowany min. 1 rok,

b)   umiejętności animacyjne,

c)   znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel),

d)   prawo jazdy,

e)   znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym,

f)    predyspozycje osobowe: odpowiedzialność, staranność, cierpliwość, zaangażowanie    w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych   i konfliktowych.


3. Zakres wykonywanych zadań:

a)  praca z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach w Punkcie Pracy Socjalnej  tj. organizowanie pomocy w nauce, odrabianie lekcji (zakres-szkoła podstawowa  i gimnazjum), organizowanie czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych, rozwoju zainteresowań,

b)   współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży oraz pracownikami socjalnymi  i psychologami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie   w rozwiązywaniu problemów dzieci uczestniczących w zajęciach w PSP ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, dzieci z problemami wychowawczymi oraz innymi dysfunkcjami społecznymi,

c)   przygotowywanie podwieczorków dla dzieci i młodzieży, uczestniczących w zajęciach w PSP,

d)   prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania PSP,

e)   wykonywanie innych poleceń Dyrektora M-GOPS.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)   praca wykonywana w nie pełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu (codziennie, w dni robocze w godzinach 15-19 - możliwa zmiana godzin pracy)

b)  umowa na czas określony (zastępstwo),

c)  miejsce pracy: konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, plac zabaw, boisko,

d)  praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

e)  praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczających do PSP, z pracownikami socjalnymi oraz psychologami oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,

f)  praca może odbywać się w warunkach stresowych i wzmożonym hałasie.


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)  kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencje, opinie),

6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,

7)  podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku ,

10)  podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

11)  oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tJ. że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

12)  oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, z 2016r. poz. 195,677 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.


6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – terapeuta”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 24 maja 2017r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub  pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna).

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij