Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat AGNIESZKA ZUBALA, Kamionka

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Oceniano wykształcenie i przygotowanie zawodowe kandydatów, wiedzę teoretyczną z zakresu planowania przestrzennego oraz podstawowe zagadnienia z kodeksu postępowania administracyjnego pod kątem zakresu zadań na rekrutowanym stanowisku pracy. Najwyższą ocenę uzyskała p. Agnieszka Zubala, która wykazała się największą wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem zawodowym w planowaniu przestrzennym. Piaseczno, 10.10.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informujemy, że wymagania formalne na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Urbanistyki i Architektury spełnili następujący kandydaci, których zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 04.10.2017 r.

 1.  Karol M  (Piaseczno)                            - godz. 10.00

2.  Agnieszka Z (Kamionka)                       - godz. 10.10

3.  Ewa N (Zal.Górne)                               - godz. 10.20

4.  Przemysław S (Wola Mrokowska)           - godz. 10.30

5.  Aneta P (Piaseczno)                              - godz. 10.40

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  w pok. 36 – I piętro


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-)  Arkadiusz Czapski


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy    Podinspektor  w Wydziale Architektury i Urbanistyki   
 
1) Wymagania niezbędne:
 
a) wykształcenie:  średnie  lub wyższe,
b) w przypadku wykształcenia średniego - min 3 lata doświadczenia zawodowego,
c) wiedza i doświadczenie  w zakresie planowania przestrzennego przede wszystkim w skali lokalnej,
d) biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, Auto Cad, system informacji geograficznej GIS),
e) znajomość przepisów i ustaw: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych,
f) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
h)  obywatelstwo: Polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
 
a) wykształcenie wyższe  -  w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej,
b) 1,5 roczny staż pracy w administracji samorządowej,,
c) umiejętność obsługi systemów zarządzania przestrzenią,
d) umiejętność pracy w zespole.
 
3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) przygotowywanie projektów decyzji  o warunkach   zabudowy i  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b)  prowadzenie procedur związanych z uzgodnieniem projektów ww. decyzji,
c)  opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych,
d) opracowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania  i wnioski obywateli związane z przeznaczeniem terenu i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) obsługa procedury odwoławczej (do SKO i sądów administracyjnych) od wydanych decyzji i postanowień,
g) opracowywanie  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
h) przygotowywanie analiz dotyczących  spraw z zakresu planowania przestrzennego prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury.
 
4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
e) praca częściowo w terenie.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6)  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
    
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem  „Podinspektor – UA” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych  w ogłoszeniu o naborze),
  • w terminie  do dnia  18.08.2017 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
26.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis                                                                                                                                                      
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij