Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor/Inspektor ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MAŁGORZATA OKRÓJ, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Małgorzata Okrój posiada wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynierii środowiska oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera budowy oraz w zakresie projektowania instalacji sanitarnych. Pani Małgorzata Okrój w najwyższym stopniu spełniła wymagania pracodawcy na stanowisku pracy Inspektora ds. zarządzania energią. Piaseczno, 04.10.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informujemy, że wymagania formalne na stanowisko Inspektora/Podinspektora ds. zarządzania energią spełnili następujący kandydaci, których zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 27.09.2017 r.

1. Wojciech R (ost. 3 cyfry dow. osob.828)             - godz. 10.30

2.Małgorzata O. (ost. 3 cyfry dow. osob.666)          - godz. 10.40

3. Natalia S. (ost. 3 cyfry dow. osob.381)                - godz. 10.50

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Sekretariacie, I piętro, pok.39.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. zarządzania energią w Referacie ds. Zarządzania Energią
 
 
 1)  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub o kierunku inżynieria środowiska,
b) staż pracy – 3 lata (w przypadku braku wymaganego stażu dopuszcza się zatrudnienie na stanowisku podinspektora),
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)  obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane (nieograniczone lub ograniczone) uprawniające do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych  lub sanitarnych ,
b)  bardzo dobra znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,
c)  znajomość  przepisów   Prawo budowlane,  Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym,  KPA,
d)  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
e)  wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
f)  umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a)  działania związane z polityką energetyczną Gminy Piaseczno,
b)  racjonalizacja użytkowania energii w  gminie  i poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych,
c)  zakup energii i gazu na potrzeby Gminy w układzie rynkowym,
d) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zawartych w Strategii Rozwoju Klastra Liderów Efektywności Energetycznej Kraina Jeziorki,
e)  prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
f)   współpraca w wymaganym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.
g) współpraca przy opracowaniu rocznych i wieloletnich planów i wydatków budżetowych w zakresie podległych zadań,
h)  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i miejscowych,
i)   przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
j)   uprzejme, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów,
k) wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem i rodzajem pracy określonym w umowie.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) sporadyczne wyjazdy w teren.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. kopia uprawnień budowlanych, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor ZE” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  11.09.2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 04.08.2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij