Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. nadzoru inwestycji drogowych w branży sanitarnej i wodnej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia brak ofert

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. nadzoru inwestycji drogowych w branży sanitarnej i wodnej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. nadzoru inwestycji drogowych w branży sanitarnej i wodnej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego.

 


1.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne, ( w przypadku wykształcenia średniego zatrudnienie na stanowisku Podinspektora),

b) staż pracy: minimum 3 lata,

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) obywatelstwo: polskie


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie: wyższe w kierunku inżynierii środowiska (sanitarnej i wodnej),

b) 3 lata stażu na stanowisku związanym z przygotowywaniem i nadzorowaniem robót drogowych,

c) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),

d) znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,

e) prawo jazdy kat. B.


3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

1. Organizowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji drogowych w branży sanitarnej na terenie gminy Piaseczno, a w szczególności:

1.1. współpraca z PWiK Piaseczno na etapie przygotowania założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych inwestycji drogowych w branży sanitarnej i wodnej,

1.2. sprawdzanie opracowanych projektów i kosztorysów w branży sanitarnej i wodnej w zakresie zgodności z wymogami inwestora,

1.3.przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A) na realizację remontów i inwestycji drogowych w branży sanitarnej i wodnej,

1.4.opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,

1.5 uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,

1.6 nadzór inwestorski nad realizacją robót drogowych w branży sanitarnej i wodnej,

1.7 współuczestnictwo przy uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

1.8 rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

d) praca biurowa z obsługą komputera,  wyjazdy w teren.


5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do PIIB,

f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

i) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

k) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Inspektor ds. nadzoru  w branży sanitarnej - IT” należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
  •  w terminie do dnia  29.09.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij