Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat SŁAWOMIR ŁODEJ, Siedliska

uzasadnienie wyboru Pan Sławomir Łodej był jedynym kandydatem, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pan Łodej posiada wykształcenie wyższe techniczne w kierunku budowy dróg, ulic i lotnisk, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie robót drogowych i mostowych oraz wymagane przez pracodawcę doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy. Piaseczno, 07.11.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe techniczne,

b) staż pracy: minimum 3 lata,

c) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robotami drogowymi,

d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) obywatelstwo: polskie.


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe w kierunku budowy dróg,

b) staż pracy – 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem i nadzorowaniem robót drogowych,

c) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel), oprogramowania z branży drogowej,

d) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,

e) prawo jazdy kat. B.


3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

1. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Piaseczno, a w szczególności:

1.1. przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację remontów i bieżącego utrzymania dróg,

1.2. opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,

1.3. uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,

1.4. nadzór nad realizacją robót drogowych,

1.5. odbiór techniczny wykonanych robót i rozliczenie wykonanego zadania,

1.6. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla dróg gminnych,

1.7. rozliczenie finansowe zakończonych robót.

2. Współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań remontowych w roku budżetowym.

3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów.

4. Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.

5. Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

d) praca biurowa z obsługą komputera, spotkania koordynacyjne oraz wyjazdy w teren w celu nadzoru nad realizacją robót.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) kopia uprawnień budowlanych,

f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem – „Inspektor ds. nadzoru robót drogowych - IT” należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 29.09.2017 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij