Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MAGDALENA PAWEŁCZYK, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono w oparciu o pisemny sprawdzian ze znajomości przepisów prawnych i rozmowę kwalifikacyjną. Oceniano wykształcenie i przygotowanie zawodowe kandydatów, wiedzę teoretyczną z zakresu realizacji gminnego programu profilaktycznego oraz podstawowe zagadnienia z kodeksu postępowania administracyjnego. Pani Magdalena Pawełczyk w najwyższym stopniu spełniła wymagania pracodawcy na stanowisko Podinspektora w Referacie Spraw Społecznych. Piaseczno, 27.10.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 PODINSPEKTOR – Ref. SS

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

K

Marek

939

 2

S

Katarzyna

396

3

W

Dawid

385

4

Sz

Paulina

500

5

P

Magdalena

479

6

G

Agata

088

7

Z

Sylwia

007

8

L

Beata

097

9

F

Agnieszka

611

10

A

Agata

zam. Piaseczno

11

O

Maciej

077

12

B

Magdalena

376

13

J-T

Małgorzata

805

14

K

Elżbieta

907

15

N

Joanna

478

16

G

Maciej

655

17

Sz

Monika

939

18

S

Bartłomiej

162

19

W

Magdalena

293

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 25 października 2017 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tym samym dniu tj. 25 października  br. o godz. 10:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  18.10.2017 r.

Komisja Konkursowa

 


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Spraw Społecznych
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe,
b) staż pracy: wykształcenie średnie  – 3 lata, wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja, ekonomia, zarządzanie ,
b) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
d) umiejętność obsługi komputera,
e) znajomość programów WORD, EXCEL,
f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
g) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, zdolności analityczne, kreatywność,
h) własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,
i) chęć samokształcenia w zakresie regulacji prawnych objętych zakresem obowiązków, podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach i szkoleniach.
j) posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) prowadzenie  dokumentacji związanej z realizacją programu profilaktycznego
w szkołach i klubach profilaktyki środowiskowej Gminy Piaseczno,
b) stała współpraca ze szkołami, Centrum Usług Wspólnych, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
c)  organizowanie wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Piaseczno (wyjazdowy i w miejscu zamieszkania),
d) udział w pracach komisji konkursowej opiniującej składane oferty współpracy, oględziny obiektów,
e) udział w kontrolach realizacji zadań zleconych w miejscu ich wykonania, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
f) prowadzenie rejestru wydatków budżetowych i strukturalnych.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) wyjazdy służbowe
f)  bezpośredni kontakt z interesantami
g) używanie samochodu do celów służbowych.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. kopia uprawnień budowlanych, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor SS” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  06.10.2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 21.09.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij