Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KRZYSZTOF KASPRZYCKI, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Do postępowania rekrutacyjnego przystąpiło dwóch z pięciu zaproszonych kandydatów. Wyższą ocenę komisji otrzymał Pan Krzysztof Kasprzycki, który wykazał się znajomością wymaganych przepisów prawnych i wiedzą dotyczącą zakresu prowadzonych spraw przez Referat. Drugi kandydat oświadczył, że z powodu braku czasu nie mógł przygotować się do rozmowy. Piaseczno, 21.11.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 PODINSPEKTOR – Ref. SS

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji: 


Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

O

Katarzyna

946

 2

K

Krzysztof

762

3

K

Joanna

868

4

S

Barłomiej

162

5

J

Anna

755

Ww. osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39). 

Komisja rekrutacyjnaUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Spraw Społecznych
 
 1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub  wyższe
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 3 lata; przy wykształceniu wyższym - brak wymogu stażu pracy.
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo.
b)  znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o osobach starszych, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.
c)  umiejętność obsługi komputera,
d)  znajomość programów WORD, EXCEL,
e)  uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
f)   umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, zdolności analityczne, kreatywność,
g)  własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,
h) chęć samokształcenia w zakresie regulacji prawnych objętych zakresem obowiązków, podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach i szkoleniach.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu, który powołał Piaseczyńską Radę Seniorów,
b) stała współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w Gminie Piaseczno na rzecz seniorów,
c) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi,
d) prowadzenie i aktualizacja portalu informacyjnego dla seniorów: senioralne.piaseczno.eu,
e) koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Piaseczno,
f) przygotowywanie sprawozdawczości – wewnątrz i na zewnątrz urzędu, odpowiedzi na interpelacje i wnioski z zakresu działania referatu,
g) udział w pracach komisji konkursowej opiniującej składane oferty na realizację zadań publicznych; oględziny obiektów,
h) udział w kontrolach realizacji zadań zleconych w miejscu ich wykonania, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie - wyjazdy służbowe,
f) bezpośredni kontakt z interesantami,
g) wystąpienia publiczne.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. kopia uprawnień budowlanych, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor SS” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  06.11.2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 24.10.2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij