Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. elektrycznych w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat TOMASZ NOSEK, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pan Tomasz Nosek, był jedynym kandydatem, który spełnił wymagania formalne i przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Nosek spełnia wszystkie wymagania (niezbędne i dodatkowe) pracodawcy do pracy na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych.
Piaseczno, 22.01.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. elektrycznych w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 INSPEKTOR ds. ELEKTRYCZNYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

N

Tomasz

443


Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 04.01.2018 r. (czwartek) o godz. 09:30  w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  15.12.2017 r. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski

 


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. elektrycznych  w Referacie ds. Zarządzania Energią.
  
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
b) staż pracy – 3 lata na stanowisku inspektora nadzoru,
c) uprawnienia budowlane (nieograniczone lub ograniczone) uprawniające do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych (lub uprawnienia o podobnym brzmieniu),
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
e) aktualne  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
f) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
h) obywatelstwo: Polskie *)

* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) 3 lata doświadczenia zawodowego  na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych,
b) znajomość  przepisów: ustawy Prawo budowlane,  Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, KPA,
c)  dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
d)  prawo jazdy kat. B,
e)  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
f)   wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
g)  umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu,
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) prowadzenie spraw dotyczących projektowania i realizacji gminnej infrastruktury oświetleniowej, w szczególności::
- przygotowanie materiałów i prowadzenie postępowań  ofertowych,
- wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- przygotowanie materiałów do przetargów,
- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
- kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
- odbiór robót i rozliczenie umowy,
b) prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
c) analiza wniosków od mieszkańców w zakresie spraw dotyczących oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem zadań do budżetu,
d) ścisła współpraca z Wydziałem Inwestycji i Referatem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie wdrażania  projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 
4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie –pełnienie nadzoru inwestorskiego  na budowie oświetlenia ulicznego
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) kopia uprawnień budowlanych,
i) kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
j) kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
k) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
l) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor ds. elektrycznych ZE” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
  •  w terminie  do dnia  30.11..2017 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Piaseczno, 06.11.2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
(-) Zdzisław Lis
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij