Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w MGOPS - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat JUSTYNA ZAWADZKA , Gąski

uzasadnienie wyboru Pani Justyna Zawadzka w ocenie komisji kwalifikacyjnej zdobyła odpowiednią ilość punktów. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości. Zaprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej cechy osobiste oraz posiadana wiedza, pozwalają sądzić, że spełni oczekiwania pracodawcy w wykonywaniu obowiązków podinspektora.
Barbara Klukiewicz-Matuszczak
Dyrektor MGOPS

Piaseczno, dnia 7.12.2017 r.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w MGOPS - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor
 
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) wykształcenie wyższe,
f)  staż pracy: 1 rok w sektorze finansów publicznych,
g) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
h) umiejętność obsługi komputera.
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
a) preferowanie wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz staż pracy w księgowości w jednostkach samorządowych,
b) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel), oraz urządzeń biurowych.
c) predyspozycje osobowe: dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:
 
a) identyfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego VAT, określenie właściwej podstawy opodatkowania oraz stawki VAT dla operacji gospodarczych w zakresie sprzedaży towarów i usług,
a)  prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych objętych rejestrem sprzedaży oraz zakupu,
b) kwalifikowanie kosztów prowadzonej działalności (opodatkowana, zwolniona, pozostająca poza zakresem VAT),
c) wystawianie faktur, potwierdzających dokonanie sprzedaży w zakresie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
d) dokonywanie kontroli zaewidencjonowanych dokumentów zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
e) sporządzanie okresowych raportów i analiz.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
d) praca wymaga współdziałania z pracownikami,
e) osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2016r. poz. 902 ),
f) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.
 
5. Wymagane dokumenty;
 
a) życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się       o zatrudnienie,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia ( kopie świadectw pracy, referencje),
d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą  o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – podinspektor”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 27 listopada 2017r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij