Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. melioracji i odwodnienia w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat ZBIGNIEW MOSTOWSKI, Karolin

uzasadnienie wyboru Pan Zbigniew Mostowski był jedynym kandydatem, który spełnił wymagania formalne i przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Mostowski spełnia wszystkie wymagania pracodawcy do pracy (niezbędne i dodatkowe) na stanowisko Inspektora ds. melioracji i odwodnienia.

Piaseczno, 12.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. melioracji i odwodnienia w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora/podinspektora ds. melioracji i odwodnienia w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego
 
 1)  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie:  wyższe (inspektor) lub średnie techniczne (podinspektor),
b)  staż pracy:  3 lata pracy,
c) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierii hydrotechnicznej w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych,
d) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)  obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku inżynierii środowiska lub budownictwa,
b) staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem i realizowaniem robót związanych z melioracją i odwodnieniem,
c) znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) znajomość programów WORD, EXCEL.
f) prawo jazdy kat. B.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Organizowanie i nadzorowanie prac dotyczących odwodnienia dróg i terenu gminy, a w szczególności:
a)   określenie potrzeb odwodnieniowych na podstawie rozpoznania w terenie i złożonych wniosków, wraz z aktualizacją planów rozwoju sieci,
b) bieżąca aktualizacja ewidencji istniejących sieci odwodnieniowych i drenarskich,
c) zlecanie wykonania prac odwodnieniowych zgodnie z obowiązującą procedurą,
d) nadzór nad realizacją wraz z odbiorami technicznymi zadań odwodnieniowych,
e) wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do istniejących układów odwodnieniowych i drenażowych,
f) opiniowanie projektów dotyczących inwestycji drogowych i kubaturowych w zakresie odwodnienia.
2.  Współpraca przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i wydatków budżetowych dot. odwodnienia dróg i terenu.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f) bezpośredni kontakt z interesantami,
g) używanie samochodu do celów służbowych.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) kopia posiadanych uprawnień budowlanych,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, uprawnienia budowlane itp.,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor/podinspektor ds. melioracji
i odwodnienia IT
” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  19.01.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 15.12.2017 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij