Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. zarządzania i bieżącego utrzymania dróg w Wydz. IT - NIE WYŁONIONO KANDYDATA NA DANE STANOWISKO PRACY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko pracy.
Kandydat, który przystąpił do konkursu złożył oświadczenie o możliwości zatrudnienia w połowie wymiaru czasu pracy, co jest niezgodne o oczekiwaniami i potrzebą pracodawcy zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze.

Piaseczno, 28.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. zarządzania i bieżącego utrzymania dróg w Wydz. IT - NIE WYŁONIONO KANDYDATA NA DANE STANOWISKO PRACY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora/Podinspektora  ds. zarządzania i bieżącego utrzymania dróg w Wydziale Infrastruktury i Transportu  Publicznego.
  
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne,
b) staż pracy: minimum 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku budowy dróg,
b) 3 lata stażu na stanowisku związanym z przygotowywaniem i nadzorowaniem robót drogowych,
c) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robotami drogowymi,
d) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),
e) znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o  samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
f) prawo jazdy kat. B.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
1. Organizowanie prac związanych dotyczących zarządzania drogami, w  szczególności:
1.1. przygotowywanie i wydawanie decyzji zarządcy drogi na lokalizacje infrastruktury technicznej w drogach gminnych,
1.2. przygotowywanie i wydawanie decyzji zarządcy drogi na lokalizację zjazdów z dróg gminnych dla  inwestycji usługowych i wielomieszkaniowych,
1.3. opiniowanie układów drogowych inwestycji wielorodzinnych, usługowych i mieszkaniowych,
2. Współpraca przy organizowaniu prac związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg  gminnych, a w szczególności:
2.1.przygotowywanie dokumentacji przetargowej na realizację remontów i bieżącego utrzymania dróg,
2.2 opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,
2.3 współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych  zadań remontowych,
2.4. bieżąca aktualizacji ewidencji dróg i mostów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
d) praca biurowa z obsługą komputera,  wyjazdy w teren.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) kopia  uprawnień budowlanych,
f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
j)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor/Podinspektor  ds. bieżącego utrzymania dróg - IT” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  26.01.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu). 
Piaseczno, 21.12.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij