Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agnieszka Staniaszek, Jazgarzew

uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Staniaszek spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe p. Staniaszek jest najbardziej zbieżne z zakresem zadań przewidywanych do wykonania na rekrutowanym stanowisku pracy.

Piaseczno, 22.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informacja dla kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji

Informuję, że nw. osoby, które spełniły wymagania formalne  na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 15.02.2018 r. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej, I piętro, pok 39.


 1. Piotr Z.                  -           godz. 10.00
 2. Izabela P.               -           godz. 10.15
 3. Dominika A-G         -           godz. 10.30    
 4. Agnieszka D-S        -           godz. 10.45
 5. Agnieszka S            -           godz. 11.00

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora / Inspektora  ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub  wyższe techniczne w zakresie ogólnobudowlanym  lub inżynierii środowiska,
b) staż pracy:
- w przypadku osób z wyższym wykształceniem:
   -  3 lata stażu pracy- zatrudnienie na stanowisku Inspektora lub
   -  bez wymogu stażu pracy - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora,
- w przypadku osób ze średnim wykształceniem – 3 lata stażu pracy (zatrudnienie na stanowisku Podinspektora)
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) bardzo dobra znajomość programów WORD, EXCEL,
c) znajomość ustaw regulujących działalność samorządu gminnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność pracy pod presją czasu,
f) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.
g) posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) przygotowywanie materiałów do zapytań ofertowych  w zakresie remontów, w tym:
- przygotowywanie wniosków wstępnych,
- przygotowywanie założeń techniczno-ekonomicznych,
- uzgadnianie spraw związanych z ustaleniem szczegółowej lokalizacji
- przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
- określanie zasad finansowania,
- zlecanie dokumentacji projektowej,
b)przygotowywanie umów i zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania pozwoleń administracyjnych,
c) kontrola biur projektów na etapie przygotowywania dokumentacji, weryfikacja dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji,
d) odbiór i przechowywanie dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,
e) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
f) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
g) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
h) współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,
i) uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót, w tym odbioru końcowego remontów,
j) rozliczanie finansowe inwestycji i remontów oraz kontrola firm wykonawczych na etapie realizacji,
k) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,
l)  uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych remontów,
m) indywidualna odpowiedzialność za powierzone zadania,
n) rozwiązywanie problemów zaistniałych w procesie inwestycyjnym.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca z obsługą komputera, częściowo w terenie,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) używanie samochodu do celów służbowych
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  31.01.2018  r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 02.01.2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij