Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor
 
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy: min 6 miesięcy w jst.,
f) znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, krajowych                           i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, znajomość RODO, oraz praktyk w dziedzinie ochrony danych,
g) znajomość zakresu działalności realizowanej przez M-GOPS.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie we współpracy z GIODO,
b) doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych                            i bezpieczeństwem informacji,
c) biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie obsługi pakietu MS Office, oraz urządzeń biurowych,
d) predyspozycje osobowe: rzetelność, odpowiedzialność, wysoki poziom etyki zawodowej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
 
  • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, zgodności ich przetwarzania z przepisami prawa,
  • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektora Ochrony Danych),
  • Opracowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji, dostosowanie jednostki do nowych przepisów (RODO – regulacje UE),
  • Stworzenie i wdrożenie do stosowania polityki bezpieczeństwa,
  • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z danymi osobowymi,
  • Przeprowadzanie audytów bieżących,
  • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
  • Zgłaszanie naruszeń,
  • Inne czynności zlecone przez Dyrektora.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
d) praca wymaga współdziałania z pracownikami,
e) osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2016r. poz. 902 ),
f) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.
 
5. Wymagane dokumenty;
a) życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się       o zatrudnienie (umieszczony w BIP),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c)  kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencje),
d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
i)  oświadczenie dotyczące danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji (umieszczone w BIP),
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą  o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – podinspektor”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 9 Ip. lub na recepcji, do dnia 30 stycznia 2018r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do M-GOPS w Piasecznie).
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij