Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej w Józefosławiu - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KAMIL TOMCZYK, -

uzasadnienie wyboru Pan Kamil Tomczyk posiada wykształcenie wyższe magisterskie a ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki stosowanej i studium podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy, a także posiada doświadczenie zawodowej najbardziej spójne z zakresem obowiązków.

Szczegóły

stanowisko Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej w Józefosławiu - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Szkoła Podstawowa w Józefosławiu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno lub pocztą

Treść

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefosławiu
Na podstawie Art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008r. z późniejszymi zmianami z dnia 15.09.2017r.– o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07.08.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621)

Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gospodarczego w wymiarze 1 etat

Wymagania w stosunku do kandydatów:
 Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6 – letni staż pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Exel , Word ,Sigma Optivum, system VULCAN korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • praca pod presją
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • dekretacja dokumentów przychodzących
 • sporządzanie umów dochodowych
 • współpraca z księgowością w CUW
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • współpraca z firmami
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach niepedagogicznych,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
Warunki pracy i płacy
 • zatrudnienie na czas próbny
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621).
 Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie:

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno w godzinach 8.00-16.00 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach  (z dopiskiem – nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy) do dnia 19.02.2018r. Liczy się data wpływu do sekretariatu.
 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefosławiu
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij