Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat DOROTA KULIG, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Dorota Kulig spełnia wszystkie wymagania pracodawcy (niezbędne i dodatkowe) do pracy na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej.
Piaseczno, 18.04.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe techniczne,
b) staż pracy:  3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe w kierunku inżynierii środowiska,
b) staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem i realizowaniem robót branży wod-kan,
c) uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) znajomość ustaw: Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) znajomość programów WORD, EXCEL.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Współpraca ze spółkami PWIK-Piaseczno i PCU-Piaseczno  w zakresie:
a) współtworzenia strategii rozwoju infrastruktury technicznej i wieloletnich planów realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych na terenie gminy Piaseczno,
b) właściwej realizacji przez ww. jednostki zadań własnych Gminy w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę i energię cieplną, zgodnie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z prawem miejscowym.
2.   Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3.   Prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją przez Gminę Piaseczno zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
4.   Opiniowania projektów branży sanitarnej opracowanych na zlecenie Wydziału.
5. Uczestniczenie w opracowywaniu przepisów prawa miejscowego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
6. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
7.   Prowadzenie sprawozdawczości związanej z ochroną wód i powietrza.
8.  Prowadzenie spraw dotyczących zawartych przez Gminę porozumień z prywatnymi inwestorami w zakresie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f) bezpośredni kontakt z interesantami.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, uprawnienia budowlane itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor ds. infrastruktury technicznej IT” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  09.03.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 13.02.2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij