Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Konkurs na stanowisko Inspektora ds. nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego został unieważniony.
Oczekiwania kandydata nie były zgodne z oczekiwaniami i możliwościami zatrudnienia Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Piaseczno, 14.06.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe techniczne,
b) staż pracy:  3 lata,
c) uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i innych urządzeń elektrycznych,
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe w kierunku elektrycznym,
b) staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem i nadzorowaniem robót elektrycznych,
c) znajomość ustaw: Prawo energetyczne, Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) znajomość programów WORD, EXCEL oraz oprogramowania z branży elektrycznej
f)  posiadanie prawa jazdy kat. B
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Sprawdzanie dokumentacji projektowych dróg w zakresie robót elektrycznych.
2. Współpraca przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i wydatków budżetowych projektowanych dróg w zakresie robót elektrycznych.
3.   Wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla urządzeń elektrycznych w pasach drogowych.
4.   Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
5.   Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f)  bezpośredni kontakt z interesantami,
g) praca decyzyjna,
h) wyjazdy służbowe,
i)  używanie samochodu do celów służbowych
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) kopia posiadanych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
f) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor nadzoru robót elektrycznych IT” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  09.03.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 13.02.2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij