Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MONIKA PIEKARNIAK, GABRYELIN

uzasadnienie wyboru Pani Monika Piekarniak spełnia wszystkie wymagania pracodawcy niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku pracy. Jej dotychczasowe doświadczenie i zdobyte wykształcenie
pozwalają twierdzić, że bez problemu będzie wykonywała zadania przewidziane do realizacji na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 09.05.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 INSPEKTOR – UTP-2

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry

nr dow. osob.

1

A.

Agata

572

 2

P.

Monika

765

 Ww. osoby zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 09.05.2018 r. (środa) o godz. 10:00  w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  27.04.2018 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej 
(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektora  w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
 
 1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe o kierunku administracyjnym,
b) staż pracy:  3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
 
a)znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) znajomość programów WORD, EXCEL, POWER POINT,
d) posiadanie prawa jazdy kat. B,
e) obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
f) bardzo dobra znajomość topografii Gminy Piaseczno.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
1.   Prowadzenie i nadzorowanie spraw w zakresie utrzymania i eksploatacji terenów publicznych.
2.   Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i podejmowanie niezbędnych działań celem ich realizacji.
3.   Obsługa programu do rejestracji pism RISS.
4.   Przyjmowanie, weryfikacja i opisywanie faktur oraz kart drogowych pracowników Wydz. UTP.
5.   Opracowywanie projektów planów budżetowych Wydziału UTP.
6.   Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich.
7.   Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. zadań realizowanych przez Wydział UTP.
8.   Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania targowisk.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno – biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f) bezpośredni kontakt z interesantami,
g) używanie samochodu do celów służbowych
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Inspektor UTP - 2” należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  19.04.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Piaseczno, 06.04.2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij