Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Wydziale Świadczeń Społecznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Wydziale Świadczeń Społecznych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Szkolna 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora ds. świadczenia wychowawczego w Wydziale Świadczeń Społecznych
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe lub średnie
b) staż pracy: wykształcenie średnie – min.3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
b) doświadczenie zawodowe: staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów WORD, EXCEL,
e) obowiązkowość i odpowiedzialność,
f) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
g) znajomość przepisów m.in z zakresu: ustawy  – Kodeks postępowania administracyjnego, funkcjonowania samorządu gminnego,   ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych do tej  ustawy.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do  świadczenia
wychowawczego,  świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna,
b) przyjmowanie i weryfikacja wniosków  o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego,
świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna,
c) przygotowanie projektów decyzji w sprawie  świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych,
zasiłku dla opiekuna,
d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w indywidualnych sprawach klientów,
e) weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców wynikająca ze zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny uprawnionego mająca wpływ na prawo do świadczenia,
f) windykacja świadczeń nienależnie pobranych,
g) ustalanie harmonogramów i warunków wypłat przyznanych świadczeń, spłat świadczeń nienależnie
pobranych,
h) sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań  z zakresu świadczenia wychowawczego,
i) wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna,
j) współpraca w szczególności z  zakładem ubezpieczeń społecznych,  urzędami skarbowymi, powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, komornikami sądowymi, organami właściwymi.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się przy ulicy Szkolnej 1 w Piasecznie, na  parterze, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego - WSS ”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  10.05.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij