Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KATARZYNA IWANICKA, Góra Kalwaria

uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Iwanicka w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe pracodawcy na stanowisku pracy ds. funduszu alimentacyjnego. Uzyskała jeden z najlepszych wyników z testu pisemnego sprawdzającego znajomość przepisów prawnych. Posiada doświadczenie zawodowe zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

Piaseczno, 19.06.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Szkolna 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informacja dla kandydatów przystępujących do konkursu na stanowiska pracy w Wydziale Świadczeń Społecznych

Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne w I etapie rekrutacji (złożyli wszystkie wymagane dokumenty) zapraszamy do  II  etapu rekrutacji, którym będzie test pisemny ze znajomości przepisów prawnych określonych w ogłoszeniach o naborze.


Test odbędzie się dniu 11.06.201 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.


Imię i pierwsza litera nazwiska

Podinspektor ds.  świadczeń wychowawczych

Podinspektor ds.  funduszu alimentacyjnego

Miejsce zamieszkania


Agnieszka BWarszawa


Sylwia  D


Nie dotyczy

Piaseczno


Ewa F

Nie dotyczy


Sułkowice


Monika GPiaseczno


Justyna IPiaseczno


Katarzyna IGóra K.


Paweł J

Nie dotyczy


Jasieniec

Monika J


Nie dotyczy


Warszawa


Violetta KNowa I


Martyna K


Nie dotyczy

Henryków U


Justyna NOstrów M


Anna OBaniocha


Justyna P


Nie dotyczy

Władysławów


Aneta RPiaseczno


Sylwia R

Nie dotyczy


Piaseczno


Agata RPiaseczno


Anna Ś


Nie dotyczy

Złotokłos


Ewa S


Nie dotyczy

Piaseczno


Marzena SPiaseczno


Joanna S


Nie dotyczy

Konstancin J.


Karolina ŚGóra K.


Katarzyna W


Nie dotyczy

Piaseczno


Agnieszka  WKędzierówka


Dagmara W


Nie dotyczy

Grójec


Joanna ZPiaseczno


Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (III etap)  w tym samym dniu – 11.06.2018 r.  o godzinie 12.00
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego  w Wydziale Świadczeń Społecznych
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe lub średnie
b) staż pracy: wykształcenie średnie – min.3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
b) doświadczenie zawodowe: staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów WORD, EXCEL,
e) obowiązkowość i odpowiedzialność,
f) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
g) znajomość przepisów m.in z zakresu: ustawy  – Kodeks postępowania administracyjnego funkcjonowania samorządu gminnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawczego; jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
b) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawczego; jednorazowego świadczenia „Za życiem” ,
c) przygotowanie projektów decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w indywidualnych sprawach klientów,
e) weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców wynikająca ze zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny uprawnionego mająca wpływ na prawo do świadczenia,
f) windykacja świadczeń nienależnie pobranych,
g) ustalanie harmonogramów i warunków wypłat przyznanych świadczeń, spłat świadczeń nienależnie pobranych,
h) sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ”,
i) podejmowanie działań egzekucyjnych  wobec dłużnika alimentacyjnego,
j) wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego,  jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
k) współpraca w szczególności z  komornikami sądowymi; organem właściwym wierzyciela, dłużnika alimentacyjnego,  sądami,  zakładem ubezpieczeń społecznych,  urzędami skarbowymi, powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się przy ulicy Szkolnej 1 w Piasecznie na  parterze, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku – podjazd dla niepełnosprawnych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych
kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego  - WSS ”  należy składać:
  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
    (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
  •  w terminie  do dnia  10.05.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij