Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Oświaty - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat EDYTA KRÓLIK, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Edyta Królik posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia oraz studium pedagogiczne w specjalności finanse. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i finansowania placówek oświatowych, w tym dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Piaseczno, 25.07.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Oświaty - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Informacja

dla kandydatów na stanowisko

Podinspektora  w Wydziale Oświaty

Informuję, że nw. osoby, które spełniły wymagania formalne  na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty  zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12.07.2018 r. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej, I piętro (Sekretariat)

 1. Agata  D                               -           godz. 10.00
 2. Edyta  K                                -           godz. 10.15
 3. Marzena S                              -           godz. 10.30    
 4. Beata  S                                 -           godz. 10.45
 5. Iwona B                                 -           godz. 11.00

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Hanna Kułakowska - MichalakUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektor  w Wydziale Oświaty
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe
b) staż pracy :  wykształcenie średnie – 3 lata , wykształcenie wyższe - brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie*) 
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
2)  Wymagania dodatkowe:
a)   wykształcenie wyższe z zakresu: administracja publiczna, zarządzanie, ekonomia, zarządzanie oświatą,
b)   doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata w zakresie edukacji,
c)  doświadczenie zawodowe w zakresie obliczania podstawowej kwoty dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych,
d)   umiejętność obsługi komputera,
e)   znajomość programów MS Office, ODPN Krakfin,
f)  znajomość przepisów prawa: ustawy o systemie oświaty,  ustawy prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów wykonawczych, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
g)   umiejętność pracy w zespole,
h)   wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.
 
3)   Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a)  prowadzenie rejestru placówek niepublicznych,
b)  przygotowywanie zaświadczeń i decyzji w zakresie prowadzenia ewidencji placówek niepublicznych,
c)  przygotowywanie zestawień miesięcznych wypłat dotacji dla przedszkoli  niepublicznych z terenu Gminy Piaseczno,
d) sporządzanie wykazu dzieci z innych gmin w celu zwrotu wypłaconej dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
e)  sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym  not księgowych obciążających Gminę Piaseczno  za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
f) przygotowywanie niezbędnych danych do planowania budżetu w zakresie dotyczącym dotacji dla placówek niepublicznych,
g) obliczanie podstawowej kwoty dotacji dla placówek oświatowych – niepublicznych.
 
4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) miejsce pracy – Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4,
b) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
d) wejście do budynku – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  brak windy,
e) toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
f) bezpośredni kontakt z interesantami.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6) Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)   w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor - OŚ” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  25.06.2018 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
  
Piaseczno, dnia 11.06.2018 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij