Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Sekretarz szkoły

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Sekretarz szkoły

miejsce pracy Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Jazgarzewie,ul. Szkolna 10. 
ogłasza nabór na wolne stanowisko


 1. Określenie  stanowiska pracowniczego:
  Sekretarz szkoły - 1 etat

  2. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wykształcenie wyższe na  kierunku: administracja, ekonomia lub zarządzanie),
  2) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku sekretarza szkoły lub podobnym;
  3) dobra znajomość obsługi komputera MS Word, MS Excel,
  4) znajomość programu komputerowego Sekretariat Optivum;
  5) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  6) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8) dobry stan zdrowia.

  3. Wymagania dodatkowe: 
  • komunikatywność, elokwencja, dyskrecja, lojalność, samodzielność,
  • terminowość i sumienność oraz umiejętność pracy w  zespole, 
  • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism,
  • znajomość przepisów wynikających  z ustawy o systemie oświaty,
  • obsługa urządzeń biurowych.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem nauki:
  • prowadzenie księgi ucznia, księgi ewidencji uczniów;
  • zakładanie arkuszy ocen oraz ich przechowywanie i archiwizowanie;
  • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej obowiązku nauki;
  • przygotowywanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej;
  • wystawianie oraz wydawanie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych (rejestr). 

       • prowadzenie archiwum;

2) Prowadzenie sekretariatu szkoły:
• wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb, wszechstronne wykorzystanie komputera w pracy biurowej;
• przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji (obsługa poczty elektronicznej);
• rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących ;

 • •opisywanie faktur zgodnie z klasyfikacja budżetową;
  • przepisywanie korespondencji i pism zleconych przez dyrekcję szkoły;
  • wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń uczniowskich;
  • prowadzenie dokumentacji szkoły, przechowywanie teczek z dokumentacją dotyczącą poszczególnych odcinków pracy szkoły;
  • sporządzanie i gromadzenie sprawozdawczości GUS oraz sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego; 
  • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
  • załatwianie wszystkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych związanych z obsługą uczniów i ich rodziców, nauczycieli, obsługą interesantów i udzielaniem informacji;
 • •opracowywanie harmonogramu pracy dozorców, obliczanie godzin  nadliczbowych dozorców.
 • •prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych;
 • • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, nieobecności wszystkich pracowników szkoły;
 • • prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekt  szkolny;
  • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


5. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
- list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
- dokument poświadczający wykształcenie /kserokopia dyplomu/,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach,
- podpisany załącznik klauzuli informacyjnej.


Oferty z dokumentami należy
przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa  w Jazgarzewie,ul.Szkolna 10, 05-502 Piaseczno, lub składać osobiście w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 sierpnia 2018 r., w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownicze – Sekretarz szkoły".
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
p.o. Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w Jazgarzewie
Izabela JastrzębowskaKLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie

ul. Szkolna 10, 05-502 Piaseczno tel.227567251

2        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodoanka@gmail.com

3        Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)

4        Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie placówką.

5        Dane osobowe Pani/Pana w przypadku niezatrudnienia zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku zatrudnienia staną się częścią Pani/Pana akt osobowych i będą przechowywane przez okres 50 lat.

6        Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich     sprostowania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

7         Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracyZapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

 

Data i Podpis …………………………………………………..Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij