Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Agata Rybak, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Agata Rybak w najwyższym stopniu spełniła wymagania pracodawcy do pracy na stanowisku Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej oraz wykształcenie o profilu administracyjnym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wykonywanych zadań.

Piaseczno, 04.09.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Stanu Cywilnego Piaseczno Plac Piłsudskiego 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 PODINSPEKTOR – USC

Osoby, które złożyły wymagane dokumenty i spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu – osoby dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji:Pierwsza litera nazwiska

Imię

ostatnie trzy cyfry nr dow. osob.

1

S.

Ewa

752

2

W.

Katarzyna

427

3

J.

Natalia

434

4

U.

Kamila

775

5

L.

Beata

097

6

R.

Agata

878

7

M.

Grzegorz

981

8

P.

Beata

597

9

J.

Aneta

777

10

Sz.

Anna

759

11

W.

Katarzyna

938

12

Ś.-Ł.

Edyta

zam. Nowa Iwiczna

13

T.

Tomasz

981

14

J.

Magdalena

034

15

G.

Anna

252

16

W.

Iwona

647

17

P.

Gabriela

132

18

R.

Aneta

541

19

K.

Marzena

081

20

R.

Aneta

941

21

R.

Kamila

433

Ww. osoby zapraszam do kolejnego etapu rekrutacji, tj. sprawdzianu wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian wiedzy będą  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tym samym dniu od godziny 10:30 w sali przy Sekretariacie Burmistrza (I piętro p. 39).

Piaseczno, dnia  23.08.2018 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz CzapskiU
rząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora  w Urzędzie Stanu Cywilnego
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego   zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie,
b) staż pracy: min. 3 lata, ( w przypadku wykształcenia wyższego – brak wymogu stażu),
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo,
b) doświadczenie zawodowe: staż pracy w administracji lub USC,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów WORD, EXCEL, mile widziana znajomość programu ŻRÓDŁO,
e) obowiązkowość i odpowiedzialność,
f) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
g) znajomość przepisów  ustawy  – Kodeks postępowania administracyjnego,  Prawo o aktach stanu cywilnego,

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów i korespondencji,
b) opracowywanie pism i innej dokumentacji dotyczącej realizowanych postępowań administracyjnych,
c) przyjmowanie korespondencji przychodzącej,
d) przygotowywanie projektów aktów stanu cywilnego i pism,
e) praca w  archiwum USC – wykonywanie czynności biurowo-technicznych.

 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się przy Placu Piłsudskiego 1  na  parterze, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  w budynku nie ma windy,
d) praca częściowo w terenie.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  USC”   należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia 20.08.2018  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 09.08.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
(-) Zdzisław Lis

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij