Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Strażnik w Straży Miejskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Strażnik w Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd  Miasta i Gminy Piaseczno,  05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5  ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy Strażnika w Straży Miejskiej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Strażnik Straży Miejskiej  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
Strażnikiem może być osoba, która:
 
Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ukończyła 21 lat życia,
 3. korzysta  z pełni praw publicznych,
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. jest sprawna po względem fizycznym  i psychicznym,
 7. nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za ściągane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. ma  uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
 Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
2. prawo jazdy kat.B,
3. obsługa komputera w zakresie MS Office,
4. znajomość ustaw:
-          o strażach gminnych
-          o samorządzie gminnym
-          kodeksu wykroczeń
-          kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
-          kodeksu postępowania administracyjnego
-          ustawy o ruchu drogowym,
5. znajomość topografii  gminy Piaseczno,
6. ukończone szkolenie  podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,
7. mile widziana znajomość języków obcych, 
8. cechy osobowości: wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres.
 
Zakres wykonywanych zadań:
 1. ochrona porządku publicznego na terenie gminy Piaseczno,
 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę  o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 3. prace administracyjno-biurowe .
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca w terenie,
 2. praca biurowa z obsługą komputera,
 3. praca w systemie zmianowym.
 Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV,)
- list motywacyjny,
- świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
-  kopia dokumentu  stwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu zawodowym lub takie, które kandydat uważa, że mogą być  istotne z punktu widzenia ubiegania się o  zatrudnienie  w Straży Miejskiej.   
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „Strażnik w Straży Miejskiej” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   
  14.09.2018 r.(decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 09.08.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij