Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Areta Kot, Gabryelin

uzasadnienie wyboru Pani Areta Kot w najwyższym stopniu spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe pracodawcy do pracy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Kadr i Administracji. Uzyskała najlepszy wynik z testu pisemnego ze znajomości przepisów kpa. Posiada wykształcenie w zakresie administracji i psychologii. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała swoją kandydaturę w sposób dający przekonanie, że jest najwłaściwszą kandydatką do pracy na ww. stanowisku.

Piaseczno, 09.10.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty  i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Kadr i Administracji


L.p.

Imię i litera nazwiska

3 ostatnie cyfry numeru dowodu osobistego

 1.  

Sylwia D.

864

 1.  

Joanna Z.

028

 1.  

Karolina Z.

519

 1.  

Ilona Sz.

004

 1.  

Anna D.

409

 1.  

Małgorzata Sz.

177

 1.  

Ida M.

282

 1.  

Marzena S.

116

 1.  

Katarzyna W.

427

 1.  

Mariola Cz.

259

 1.  

Areta K.

546

 1.  

Anita P.

073

 1.  

Martyna S.

144

 1.  

Bożena K.

560

 1.  

Renata K.

362

Ww. osoby zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji, tj. pisemnego sprawdzianu ze znajomości  przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się w dniu  21 września br. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG Piaseczno, ul.Kościuszki 5.

Komisja RekrutacyjnaUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora  w  Wydziale  Kadr  i  Administracji


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji  zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych.

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie:  średnie lub wyższe,

b)     staż pracy:  wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,

c)     niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      obywatelstwo: polskie.

O ww.  stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej . 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Wymagania dodatkowe:

a)    wykształcenie wyższe  o kierunku  administracyjnym,

b)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

c)     bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),

d)    doświadczenie w pracy w jednostce finansów publicznych będzie dodatkowym atutem,

e)    mile widziana znajomość języka angielskiego.

 Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a)     udzielanie informacji na temat funkcjonowania i zakresu realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz o wymaganiach prawnych w zakresie załatwianych spraw,

b)     przyjmowanie i rejestracja pism w systemie informatycznym,

c)     rejestracja korespondencji wychodzącej,

d)     obsługa  sekretariatu Burmistrza.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)   praca biurowa  z obsługą  komputera i innych urządzeń biurowych,

b)   wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

c)   pomieszczenia  biurowe znajdują się na parterze,

d)   w budynku Urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),

b)    list motywacyjny,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz  ewentualny  staż pracy (kopie świadectw pracy),

d)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)    oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

g)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej  (Dz.U. z 2009 r. Nr 64 poz. 539),

h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

i)      kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii  stosownego dokumentu.


Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  -  ADK ”  należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  10.09.2018 r.  do godz. 18.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij