Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KRZYSZTOF KOBIAŁKA, Halinów

uzasadnienie wyboru Pan Krzysztof Kobiałka posiada wykształcenie wyższe wojskowe oraz doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw obronnych i obrony cywilnej. Wykazał się rzetelną wiedzą z zakresu zadań przewidzianych do realizacji na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, 16.11.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Wojska Polskiego 54

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

 

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty  i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko Inspektora w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

3 ostatnie cyfry

numeru dow.  osob.

godzina spotkania

 1.  

Anna BO

629


11.00

 1.  

Katarzyna G

993


11.15

 1.  

Jacek O

083


11.30

 1.  

Krzysztof K

014


11.45

 1.  

Dariusz B

585

12.00Ww. osoby zapraszamy  do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną w dniu 8.11.2018 r.  w Sali nr 39 I piętro  w UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Arkadiusz Czapski

  

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą
  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej w Referacie Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
1)       Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe,
b) staż pracy – 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania obrony cywilnej oraz spraw obronnych realizowanych przez administrację publiczną, przepisów w zakresie spraw wojskowych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f) obywatelstwo: Polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)       Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: ukończona uczelnia wojskowa lub wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wykształcenie pożarnicze,
b) staż pracy: 3 lata w administracji publicznej,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów WORD, EXCEL, POWERPOINT,
e) znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym,
f) zdolności analityczne,
g) umiejętność odczytywania map i zobrazowania sytuacji na mapach,
h) dyspozycyjność i odporność na stres,
i)  posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym m. in.
 • planowanie funkcjonowania obrony cywilnej na obszarze gminy,
 • przygotowywanie planów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
 
b) Prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, w tym m. in.
 • planowanie i realizacja zadań w dziedzinie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
 • planowanie funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i w czasie wojny,
 • planowanie organizacyjnych przygotowań zapewniających wykonywanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej,
 • planowanie i realizacja działań dla potrzeb natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu i na wniosek żołnierzy rezerwy będących pracownikami Urzędu lub radnymi.
 
c) Prowadzenie spraw z zakresu wojskowego, w tym m.in.:
 • rejestracja przedpoborowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 • przygotowywanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem poborowych i żołnierzy odbywających służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawujących bezpośrednią opiekę
 • prowadzenie spraw związanych z rekompensatami utraconych wynagrodzeń żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez organy administracji wojskowej.
 
4)       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w budynku Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie, II piętro, jest winda, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
b) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
c) praca częściowo w terenie,
d) bezpośredni kontakt z interesantami,
e) wystąpienia publiczne,
f)  wyjazdy służbowe.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Inspektor - ZK” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 05.10.2018 do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 18.09.2018 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij