Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MACIEJ OSTROWSKI, Warszawa

uzasadnienie wyboru Pan Maciej Ostrowski w najwyższym stopniu spełnił wymagania pracodawcy na stanowisku pracy. Uzyskał najlepsze wyniki z testu pisemnego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
Piaseczno, 30.10.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty  i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale  Spraw Społecznych


L.p.

Imię i pierwsza litera nazwiska

3 ostatnie cyfry numeru dowodu osobistego

 1.  

Justyna S

-

 1.  

Marzena S

116

 1.  

Renata M

040

 1.  

Dorota L

486

 1.  

Milena O

941

 1.  

Anna BO

629

 1.  

Joanna J

461

 1.  

Bożena D

575

 1.  

Beata K

783

 1.  

Małgorzata N

220

 1.  

Aneta K

444

 1.  

Weronika K

669

 1.  

Magdalena W

815

 1.  

Maciej O

138

Ww. osoby zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji, tj. pisemnego sprawdzianu ze znajomości  przepisów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się w dniu  24.10.2018 r. o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Osoby, które pozytywnie zaliczą sprawdzian zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna w tym samym dniu.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

(-) Hanna Kułakowska-Michalak

  


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektora  w Wydziale  Spraw Społecznych
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
  
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Wydziale Spraw  Społecznych   zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe lub średnie,
b) staż pracy: wykształcenie średnie – min.3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, ekonomia,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) znajomość programów WORD, EXCEL,
d) znajomość przepisów: ustawy  – Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
f) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, zdolności analityczne, kreatywność,
g) własna inicjatywa  oraz dobra organizacja pracy,
h) chęć samokształcenia w zakresie regulacji prawnych objętych zakresem obowiązków, podnoszenie kwalifikacji przez udział w  kursach i  szkoleniach .
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) stała współpraca z:
    - publicznymi szkołami podstawowymi, dla których gmina jest organem prowadzącym,
    - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
    - klubami profilaktyki środowiskowej,
    - jednostkami organizacyjnymi Urzędu (Wydział Księgowości Budżetowej, Referat Zamówień Publ),
b)  udział w pracach komisji konkursowych opiniujących składane oferty na realizacje zadań publicznych,  oględziny obiektów,
c)  udział w kontrolach realizacji zadań zleconych w miejscu ich wykonania, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
d)  przygotowywanie sprawozdań, odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
b) bezpośredni kontakt z interesantami,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku – podjazd dla  osób niepełnosprawnych.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjn
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa  w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  - SPS ”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  05.10.2018 r. godz.16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij