Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Piasecznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Piasecznie

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Treść


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny
 
1.      Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 998, 1076, 1544), zwana dalej ustawą tj.:
1. posiada:
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu egzekucyjnego;
4. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
6.  ogólny staż pracy: min 1 rok;
7.prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.
8. obywatelstwo polskie
9. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz ustawy o pomocy społecznej;

W
miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji,
 4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, poczucie odpowiedzialności,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
f)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
i)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
l)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
m) realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
n)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
o)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi;
q) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
r) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
s) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;
u)asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, koordynatorem, oraz w porozumieniu  z rodziną;
v) asystent rodzinny może wykonywać czynności poza godzinami pracy urzędu, w tym w soboty. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakty z ludźmi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a) praca wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy
b) pierwsza umowa na czas określony - 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony,
c) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz praca w terenie obejmująca zasięgiem obszar gminy Piaseczno,
d) praca w środowisku, niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego (lub użyczonego) samochodu,
e)  praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 
5.      Wymagane dokumenty:
 
a)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP) – podpisany własnoręcznie,
b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
c)   kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy), kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
d)   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
e)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
f)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)  oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, oraz że nie był pozbawiany władzy rodzicielskiej ani, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
i)    list motywacyjny i życiorys (CV) obowiązkowo opatrzone podpisaną klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez MGOPS w Piasecznie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Inspektor ochrony danych – Joanna Lange-Wrochna, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: joanna.lange-wrochna@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
 Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Okres przechowywania:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 50 lat,
 • dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych w protokole)
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane będą zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostają zniszczone.
 
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
 „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez MGOPS w Piasecznie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 
6.      Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej „Konkurs – asystent rodziny”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 14 Ip.  lub na recepcji (parter) do dnia 10 października 2018r. w godzinach 800  - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji (test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
 
Dyrektor MGOPS
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij