Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Specjalista ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KATARZYNA NOWACKA, Bogatki

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Katarzyna Nowacka wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła, że Pani Katarzyna Nowacka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 06-11-2018 r.

Dyr. Centrum Usług Wspólnych
(-) Edyta Woźniak

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie pokój 212 lub pocztą

Treść

Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęła
1 oferta z czego do II etapu zakwalifikował się 1 kandydat.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 06.11.2018 r. od godz. 11.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie.

Piaseczno, dnia 31 październik 2018 r.

Komisja Rekrutacyjna 


OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
 
 1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe oraz czteroletni staż pracy lub wykształcenie średnie i pięcioletni staż pracy;
b)  niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d)   obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT
c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
d) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz programów księgowych,
e) odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,
f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
g) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
h) umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,
i)  wysoka kultura osobista.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) współpraca z gminą i placówkami oświatowymi,
b) kompletowanie i nadzór nad pełną dokumentacją finansowo – księgową,
c) wprowadzanie danych księgowych do programu Otago, Vulcan,
d) uzgodnienia w zakresie wprowadzonych dokumentów księgowych,
e) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
f)  inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
b) wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
c) w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
 
5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i)  kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
 
W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
6. Dodatkowe informacje
a) zatrudnienie: 1 etat
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 24-10-2018r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Specjalista ds. księgowości”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 24-10-2018r. do godz. 16-tej.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Katarzyna Suwarska email: iod@cuw.piaseczno.eu.
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  specjalisty ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
(-) Edyta Woźniak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij