Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Konrad Mieczkowski, Warszawa

uzasadnienie wyboru Pan Konrad Mieczkowski spełnia wymagania pracodawcy do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. elektrycznych. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje pozwalają mieć przekonanie, że p. Mieczkowski sprawdzi się na stanowisku Inspektora ds. elektrycznych.

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Referacie ds. Zarządzania Energią - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor  ds. elektrycznych  w Referacie ds. Zarządzania Energią
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektor/Podinspektor ds. elektrycznych w Referacie Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
b) staż pracy – 3 lata  (zatrudnienie na stanowisku Inspektora), brak stażu (zatrudnienie na stanowisku Podinspektora),
c) aktualne  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
d) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) obywatelstwo: Polskie *) 
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
2) Wymagania dodatkowe:
 
a) 3 lata doświadczenia zawodowego  na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych,
b) uprawnienia budowlane (nieograniczone lub ograniczone) uprawniające do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych (lub uprawnienia o podobnym brzmieniu),
c) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
d) znajomość  przepisów: ustawy Prawo budowlane,  Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, KPA,
e) dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
f)  prawo jazdy kat. B,
g)  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
h)  wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
i)   umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu,
  
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) prowadzenie spraw dotyczących projektowania i realizacji gminnej infrastruktury oświetleniowej, w szczególności::
- przygotowanie materiałów i prowadzenie postępowań  ofertowych,
- wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- przygotowanie materiałów do przetargów,
- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
- kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
- odbiór robót i rozliczenie umowy,
b) prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
c) analiza wniosków od mieszkańców w zakresie spraw dotyczących oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem zadań do budżetu,
d) ścisła współpraca z Wydziałem Inwestycji i Referatem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w zakresie wdrażania  projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
e) współpraca przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów i wydatków budżetowych w zakresie podległych zadań.
 
4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie –pełnienie nadzoru inwestorskiego  na budowie oświetlenia ulicznego
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  kopia uprawnień budowlanych – jeśli kandydat posiada,
i)  kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – jeśli posiada,
j) kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz  sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
k)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
l) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Stanowisko ds. elektrycznych ZE” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  15.11.2018  r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno, dnia 19.10.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Zdzisław Lis
 
                                                                               
                                                                            
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij