Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Terapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Terapeuta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  terapeuta
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku np.: pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
g) znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych  (Word, Excel),
c) predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, empatia.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie grup roboczych oraz sprawy organizacyjne z tym związane,
- opracowanie i realizacja planu pomocy w  przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
- prowadzenie wymaganej dokumentacji,
- wykonywanie innych poleceń Dyrektora MGOPS
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) pierwsza umowa na czas określony, kolejna możliwa na czas nieokreślony,
c) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d) praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
e) praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami korzystającymi z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w BIP),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy),
d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w BIP),
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych (wzór w BIP),
i) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wzór w BIP).

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Inspektor ochrony danych – Joanna Lange-Wrochna, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: joanna.lange-wrochna@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Okres przechowywania:
  • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 50 lat,
  • dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych w protokole)
  • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane będą zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostają zniszczone.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych  zgody o następującej treści:
 „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez MGOPS w Piasecznie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Dokumenty nie zawierające powyższej zgody oraz nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs – terapeuta”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 14 I p., na recepcji (parter), w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), do dnia 26 listopada 2018r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Barbara Klukiewicz-Matuszczak
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij