Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Postępowanie dot. naboru na stanowisko pracy Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji zostało unieważnione na skutek zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (zmiana Regulaminu Organizacyjnego UMIG Piaseczno, utworzenie nowych jednostek organizacyjnych i inny podział zadań między nimi.

Piaseczno, 03.07.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty  i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Z-ca Naczelnika  Wydziału Inwestycji


 

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Miejsce zamieszk.

godzina spotkania

 1.  

Jan A

Rusiec

10.00


 1.  

Adam W

Warszawa

10.15


 1.  

Jarosław G

Piaseczno


10.30

Ww. osoby zapraszamy  do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną w dniu 27.02.2019 r. w Sali nr 39 I piętro  w UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Arkadiusz Czapski

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Zastępca  Naczelnika  Wydziału Inwestycji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
  
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe techniczne,
b) staż pracy: minimum 4 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo: polskie.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku budowlanym,
b) 3 lata stażu na stanowisku  kierowniczym lub inspektora nadzoru  nad realizacją  inwestycji drogowych,
c) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robotami drogowymi,
d) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),
e) przynależność do Polskiej Izby Inspektorów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
f) znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o  samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
g) prawo jazdy kat. B.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
1. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją dróg gminnych na terenie gminy Piaseczno, w  szczególności:
1.1. weryfikacja przygotowanej przez inspektorów dokumentacji  przetargowej na modernizację dróg,
1.2.uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,
1.3.kontrola realizacji robót drogowych,
1.4 rozwiązywanie problemów zaistniałych w procesie inwestycyjnym.
2. Nadzór nad założeniami techniczno-ekonomicznymi dla planowanych zadań modernizacyjnych  w roku budżetowym.
3.Umiejetność zarządzania zespołem ludzkim.
4.Zdolności interpersonalne, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, optymizm, samodzielność, odpowiedzialność, zdolności analityczne.
5. Uprzejmie, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów.
6.Współpraca w wymaganym zakresie  z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
d) praca biurowa z obsługą komputera,  wyjazdy w teren.
e) praca decyzyjna,
f) używanie samochodu do celów służbowych.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) kopia  uprawnień budowlanych,
f) kopia przynależności do Polskiej Izby Inspektorów Budownictwa i posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (może być oświadczenie),
g) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
j) inne  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje istotne dla procesu rekrutacji),
k) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji”” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  31.01.2019  r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 03.01.2019 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij