Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat WIOLETA CHINEK, Radom

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której Pani Wioleta Chinek wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, komisja stwierdziła, że Pani Wioleta Chinek spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe do pracy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 12-02-2019 r.

Komisja Rekrutacyjna

Szczegóły

stanowisko Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie pokój 212 lub pocztą

Treść


Informacje o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.


W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wpłynęła 1 oferta z czego do II etapu zakwalifikował się 1 kandydat.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 08.02.2019 r. od godz. 12.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszony kandydat został powiadomiony telefonicznie.

Piaseczno, dnia 05.02.2019 r. 

Komisja Rekrutacyjna


OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

1.      Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e) spełnia jeden z poniższych warunków;
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej         6-letnia praktyka w księgowości,
- wpis do rejestru biegłego rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w   jednostce,   w   rozumieniu   przepisów   o   rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
a) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS OFFICE, przeglądarek internetowych), umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych
c)  uprzejmość i życzliwość,
d)  umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
e)  odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
f)   odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,
g)  dyspozycyjność,
h)  umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,
i)   wysoka kultura osobista.

3.     
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
d) inne zadania wynikające z zakresu obowiązków  na  zajmowanym stanowisku pracy.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca na II piętrze w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
b) bezpieczne warunki pracy,
c) wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
d) toalety nie przystosowane do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,
e) brak windy w budynku,
f) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

5. Wymagane dokumenty:
a) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,
b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
g) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów,
są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  oraz ustawą o pracownikach samorządowych.”
 
W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,   który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy           z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
 
 6. Dodatkowe informacje
a) zatrudnienie: 1 etat
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 04-02-2019r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Główny Księgowy”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 04-02-2019r. do godz. 16-tej.
 
 
p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
(-) Mariusz Sekuła 
  
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij