Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds.przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - UMOWA NA ZASTĘPSTWO - BRAK OFERT

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia BRAK OFERT

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds.przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego - UMOWA NA ZASTĘPSTWO - BRAK OFERT

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektora/Podinspektora ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale  Infrastruktury i Transportu Publicznego (zatrudnienie na zastępstwo ).
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA
  
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy ds. przygotowania inwestycji  drogowych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie techniczne (zatrudnienie na stanowisku Podinspektora), wyższe techniczne (zatrudnienie na stanowisku Inspektora),
b) staż pracy: minimum 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie średnie lub  wyższe o kierunku budowlanym,
b) staż pracy – 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem inwestycji drogowych,
c) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),
d) znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o  samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a)   Organizowanie spraw związanych z kompleksowym przygotowaniem inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą (wod–kan. , gaz, energetyka, sygnalizacje świetlne) na terenie gminy Piaseczno, a w szczególności:
-    przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla   planowanej inwestycji,
- przygotowanie dokumentów do postępowania na  opracowanie wielobranżowej dokumentacji,
-   nadzorowanie pracy projektantów, w szczególności  w zakresie ustalania praw własności do gruntów, na których zlokalizowane są inwestycje i uzyskania zgody na wykonywanie robót od wszystkich właścicieli nieruchomości.
- sprawdzenie kompletności i rzetelności przygotowanej dokumentacji technicznej i przekazanie dokumentacji do realizacji.
b)Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
c) Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.
d)Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych   i zarządzeń.
e) Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
f) Przestrzeganie terminów załatwiania spraw.
g)Uprzejme, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów.
h)Współpraca w wymaganym zakresie z innymi  jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
d) praca biurowa z obsługą komputera
e)  bezpośredni kontakt z interesantami.
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „  Stanowisko ds. przygotowania  robót drogowych - INW” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   15.02.2019  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Piaseczno, 25.01.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij