Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat RENATA OSIECKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Renata Osiecka posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie zawodowe, min. w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. Pani Osiecka w najwyższym stopniu spełniła wymagania na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 17.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Puławska 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Podinspektora w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Trzy ostanie cyfry  dowodu osobistego

Godzina spotkania

1.

Agata  Ł

608

9.00

2.

Magdalena  S

389

3.

Alicja  O

088

4.

Dominika A- G

377

5.

Dorota  K

189

10.00

6.

Joanna  C

799

7.

Marta  P- L

049

8.

Maja  G

573

9.

Agata K

289

11.00

10.

Renata  O

909


Ww. kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 6.05.2019 r. w Sali konferencyjnej  nr 38,  I piętro, w UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz Czapski

 


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą
  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor ds. pozyskiwania Środków Zewnętrznych   w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze  zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6.  Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
1.  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie  średnie lub wyższe,
b) staż pracy – wykształcenie średnie – 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
 
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
2. Wymagania dodatkowe:
a) 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym nie mniej niż 1 rok doświadczenia w pracy przy realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
b) znajomość  zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,
c)  znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i krajowych funduszy pomocowych,
d)  ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym  z Unii Europejskiej,
e)  znajomość programów Word, Excel,
f) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów  i procedur dotyczących pozyskiwania środków finansowych.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, funduszy krajowych oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,
b) opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów, gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, przygotowywanie załączników do wniosków, współpraca merytoryczna z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
c) prowadzenie spraw związanych z prawidłową realizacją projektów, na które pozyskane zostały zewnętrzne środki finansowe w szczególności praca w systemach sprawozdawczych, przygotowywanie niezbędnych zestawień i dokumentów, prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości, zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów
d) utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem, dysponowaniem i rozdziałem funduszy Unii Europejskiej i funduszy z programów krajowych,
e) udzielanie informacji mieszkańcom na temat możliwości i dostępnych źródeł pozyskania środków finansowych,
f) tworzenie informacji o realizowanych przez Gminę Piaseczno projektach, przygotowywanie artykułów informujących o pozyskanych środkach finansowych.
   
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze w budynku przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie,
c) w budynku  brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
d) konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami  przy ul. Puławskiej 5 i Kościuszki 5 (główna siedziba Urzędu).
  
5.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  
6. Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) kopie dokumentów potwierdzających odbycie zalecanych kursów , szkoleń, studiów podyplomowych,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie
cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor -SZ” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  28.02.2019 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno, 07.02.2019 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij