Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat AGNIESZKA TEMOSZCZUK, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Temoszczuk posiada tytuł magistra w zakresie zdrowia publicznego oraz tytuł magistra w specjalności języka angielskiego. Obecnie jest studentką IV roku prawa. Wykazała się najlepszą znajomością wymaganych przepisów prawnych. Uzyskała najlepszy wynik z testu pisemnego (98%) poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego. Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła znajomość procedur administracyjnych udzielając wyczerpujących odpowiedzi ustnych, wykazując największą przydatność swojej kandydatury w pracy na stanowisku Podinspektora.

Piaseczno, dnia 15.04.2019

z up.Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Urząd Stanu Cywilnego Pl. Piłsudskiego 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5, pocztą lub na adres urzad@piaseczno.eu

Treść

Konkurs na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie, 01.04.2019.

Na rozmowy kwalifikacyjne zapraszamy osoby, które uzyskały min 50% punktów z testu pisemnego przeprowadzonego w dniu 1.04.2019.

 1.  Agnieszka 16          godz. 10.00.
 2.  Paweł 23                  godz. 10.15.
 3.  Monika 15                godz. 10.30.
 4.  Karolina 17              godz. 10.45.
 5.  Agnieszka 4            godz. 11.00.
 6.  Katarzyna 11          godz. 11.15.
 7.  Renata 20                godz. 11.30.
 8.  Adrianna 18             godz. 11.45.
 9.  Magdalena 8            godz. 12.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Wiktoria 19                       44%

11. Sylwia 13                           40%

12. Marta 12                            38%

13. Dorota 21                          36%

14. Małgorzata  5                   36%

15. Marta 22                            34%

16. Weronika 3                        31%

17. Grażyna 2                           31%

18. Agata 10                             29%

19. Maksymilian 14                 27%

20. Renata 7                             20%

21. Alicja 9                                20%

22. Marta 6                               16%

23. Aneta 1                               13%   


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 05.04.2019 r. w sali nr 38 I piętro.


Przewodniczący Komisji Konkursowej

Arkadiusz Czapski


Piaseczno, dnia 02.04.2019.Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty  i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Podinspektora
w Urzędzie Stanu Cywilnego.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Miejsce zamieszkania

 1.  

Grażyna D

Piaseczno

 1.  

Magdalena W

Słomczyn

 1.  

Katarzyna W

Piaseczno

 1.  

Agnieszka W

Kąty

 1.  

Marta P-L

Piaseczno

 1.  

Agata K

Gabryelin

 1.  

Marta M

Piaseczno

 1.  

Karolina N

Piaseczno

 1.  

Magdalena P

Piaseczno

 1.  

Sylwia R

Piaseczno

 1.  

Renata A

Góra Kalw.

 1.  

Łukasz P

Grójec

 1.  

Alicja O

Piaseczno

 1.  

Małgorzata K

Mysiadło

 1.  

Aneta M

Piaseczno

 1.  

Renata K

Piaseczno

 1.  

Sylwia M-Z

Piaseczno

 1.  

Marta B

Piaseczno

 1.  

Maksymilian L

Chylice

 1.  

Weronika L

Głosków

 1.  

Ilona M

Piaseczno

 1.  

Agnieszka F

Konstancin - Jez.

 1.  

Adrianna G

Góra Kalw.

 1.  

Marta P-G

Piaseczno

 1.  

Magdalena S

Warszawa

 1.  

Wiktoria Z

Piaseczno

 1.  

Agata N-G

Piaseczno

 1.  

Monika Ł

Piaseczno

 1.  

Paweł J

Jasieniec

 1.  

Danuta B

Piaseczno

 1.  

Mariola C

Góra Kalw.

 1.  

Katarzyna M

Dobiesz

 1.  

Magdalena L

Konstancin – Jez.

 1.  

Dorota K

Piaseczno

 1.  

Karolina W

Góra Kalw.

 1.  

Agnieszka P-C

Józefosław

 1.  

Marta W

Piaseczno

 1.  

Dorota P

Piaseczno

 1.  

Urszula M

Piaseczno

 1.  

Renata M

Piaseczno

 1.  

Agnieszka T

Piaseczno

Ww. kandydatów zapraszamy  do kolejnego etapu rekrutacji –  test pisemny ze znajomości przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.  Test odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 w  Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.Kościuszki 5.


Dla kandydatów od numeru 1 – do numeru 20 o godzinie 13.00

 

Dla kandydatów od numeru 21 – do numeru 41 o godzinie 14.00

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Arkadiusz Czapski

 


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą
  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor  w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze  zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6.  Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1.  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie  średnie lub wyższe,
b) staż pracy – wykształcenie średnie – 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie *)
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
2. Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
b)  3 lata  doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
c)  umiejętność obsługi komputera
d)   znajomość programów Word, Excel,
e) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, prawo o aktach stanu cywilnego.
  
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a)  obsługa administracyjno-biurowa,
b)  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
c)  sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego,
d)  przygotowywanie pism, decyzji, zawiadomień, wezwań,
e)  pobieranie opłaty skarbowej.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się  w budynku Ratusza przy  Placu Piłsudskiego 1 w  Piasecznie,
c) w budynku  brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
d) bezpośrednia obsługa interesantów,
e) konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami Plac Piłsudskiego 1  i Kościuszki 5  (siedziba Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno).
  
5.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor -USC” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  06.03.2019 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 13.02.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij