Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na stanowisko: zastępcy dyrektora /umowa na czas określony/
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów             o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora,
c)  specjalizacja z zakresu organizacji  pomocy społecznej,
d) udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
e) niekaralność, tj. osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
a) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia sprawie środowiskowych domów samopomocy, rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Karcie dużej rodziny, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Prawo energetyczne, prawa pracy, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy   o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
2. Wymagania dodatkowe:
b) umiejętności zarządcze i kierowanie zespołem pracowników,
c) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie,
d) umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych,
e) predyspozycje osobowe: odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie                 wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
f) bardzo dobra organizacja czasu pracy,
g) dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Prowadzenie ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
 2. Ocena efektywności przyznawanej pomocy społecznej w oparciu o rozeznanie środowisk przez pracowników socjalnych oraz nadzór nad sporządzaniem raportów      o potrzebach w zakresie pomocy społecznej
 3. Nadzór nad przygotowaniem projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację świadczeń z pomocy społecznej,
 4. Nadzór nad właściwym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej,
 5. Kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników socjalnych,
 6. Kontrola terminowości i zasadności załatwianych skarg i wniosków,
 7. Sprawowanie kontroli wewnętrznej Ośrodka w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Burmistrza,
 9. Zapewnienie szkoleń zawodowych pracownikom Ośrodka oraz doradztwa metodycznego pracownikom socjalnym,
 10. Współdziałanie w organizacjami pozarządowymi, Sądem, Prokuraturą, Policją szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, jednostkami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami realizującymi politykę społeczną,
 11. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań,
 12. Nadzór nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków zewnętrznych i realizacja zatwierdzonych programów,
 13. Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, ustalania potrzeb pomocy społecznej, oraz materiałów analitycznych i prognostycznych,
 14. Opracowywanie i współudział w przygotowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych           z realizacji zadań,
 15. Wykonywanie funkcji inicjujących, nadzorczych i kontrolnych w zakresie wynikającym ze schematu organizacyjnego, a w szczególności;
- określenie bieżących zadań dla podległych pracowników i kontrolowanie ich pracy,
- nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań przez podległych pracowników,
- przedkładanie dyrektorowi wyników i wniosków z przeprowadzonej kontroli, oraz potrzeb związanych ze sprawnym i efektywnym wykonywaniem obowiązków podległych pracowników,
-  organizowanie okresowych narad pracowników,
16. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Ośrodka,
17. Koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą w Ośrodku,
18. Współpraca przy przygotowywaniu planów budżetu Ośrodka oraz rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka.
19. Wdrażanie metod pracy socjalnej i aktywizowanie środowiska lokalnego,
20. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy,
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)  praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)  umowa na czas określony do dnia 31.05.2019r.,
c)  miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d)   praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
e)  praca wymaga umiejętnego zarządzania pracownikami, współpracą z kadrą kierowniczą oraz współdziałania z osobami i instytucjami z uwagi na charakter pracy.

5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (umieszczony w BIP) – podpisany własnoręcznie.
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (wymagany jest suplement do dyplomu w przypadku osób z wykształceniem wyższym, na kierunku innym niż praca socjalna, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego),
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w przypadku posiadania stażu pracy (kopie świadectw pracy), kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku ,
f)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
g) list motywacyjny i życiorys (CV) obowiązkowo opatrzone podpisaną klauzulą:
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez MGOPS w Piasecznie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
 
Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Inspektor ochrony danych – Joanna Lange-Wrochna, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: joanna.lange-wrochna@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
 Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Okres przechowywania:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 50 lat,
 • dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych w protokole)
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób wydawane będą zainteresowanym przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, następnie dokumenty zostają zniszczone.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
 „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez MGOPS w Piasecznie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą              o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zapieczętowanej kopercie podpisanej   „Konkurs –zastępca dyrektora”, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie, pokój nr 14 Ip. lub na recepcji (parter) do dnia 15 marca 2019 r. w godzinach 800 - 1600, lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji ( test/rozmowa kwalifikacyjna ).
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.piaseczno.eu.

p.o. Dyrektora MGOPS
(-) Elżbieta Klimkowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij