Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji - NIE DOKONANO WYBORU

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Kandydat, który przystąpił do konkursu nie spełnił wymagań pracodawcy w zakresie wymiaru zatrudnienia . Wymaganiem pracodawcy było zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Piaseczno, 03.07.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaeczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji - NIE DOKONANO WYBORU

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora/Podinspektora ds. nadzoru  robót drogowych w Wydziale Inwestycji.
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy ds. nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie techniczne (zatrudnienie na stanowisku Podinspektora)  wyższe techniczne (zatrudnienie na stanowisku Inspektora),
b) staż pracy: minimum 3 lata,
c) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej  bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robotami drogowymi,
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie średnie lub  wyższe o kierunku budowlanym,
b) staż pracy – 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem i  realizowaniem  robót drogowych,
c) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),
d) znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, ustawa o  samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
e) prawo jazdy kat. B.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
1. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z modernizacją dróg gminnych na terenie gminy
Piaseczno, a w szczególności:
1.1. przygotowanie dokumentacji przetargowej na modernizację  dróg,
1.2. opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,
1.3. uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,
1.4. nadzór nad realizacją robót drogowych,
1.5. odbiór techniczny wykonanych robót i rozliczenie wykonanego zadania,
1.6. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla dróg gminnych,
1.7. rozliczenie finansowe zakończonych robót,
1.8  realizacja robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.
2. Współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań
modernizacyjnych  w roku budżetowym.
3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów.
4. Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
5. Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.
6.Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i zarządzeń.
7.Przestrzeganie termonów załatwianych spraw.
8.Uprzejmie, życzliwe i kompetentne załatwianie interesantów.
9.Współpraca w wymaganym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
d) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera, spotkania koordynacyjne oraz wyjazdy w teren w celu nadzoru nad realizacją robót.
e) praca decyzyjna,
f) używanie samochodu do celów służbowych.
 
5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) kopia  uprawnień budowlanych, kopia przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadania wymaganego ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej (lub oświadczenie kandydata),
f)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty   z dopiskiem – „  Stanowisko ds. nadzoru robót drogowych - INW” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   16.04.2019  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 15.03.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij