Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor ds. windykacji w Strefie Płatnego Parkowania w Wydziale IT - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Anna Hejzakiewicz , Góra Kalwaria

uzasadnienie wyboru Pani Anna Hejzakiewicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz doświadczenie zawodowe, min. w zakresie windykacji należności. Pani Hejzakieiwcz w najwyższym stopniu spełniła wymagania na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 12.06.2019

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. windykacji w Strefie Płatnego Parkowania w Wydziale IT - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Biuro Strefy Płatnego Parkowania - Piaseczno ul. Sierakowskiego 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne i  zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji

w konkursie na stanowisko  Podinspektora  ds. windykacji w Wydziale Infrastruktury

i Transportu Publicznego.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Trzy ostanie cyfry  dowodu osobistego

Godzina spotkania

1.

Anna H

032

9.00

2.

Paulina S

540

9.15

3.

Agnieszka J

168

9.30

4.

Barbara J

563

9.45

5.

Weronika L

256

10.00

6.

Kamil W

624

10.15


Ww. kandydatów zapraszamy  do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna,

która odbędzie się w dniu 07.06.2019 r. w Sali konferencyjnej  nr 38,  I piętro, w UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Arkadiusz Czapski

 


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektor  ds.  windykacji  w Strefie Płatnego Parkowania  w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Podinspektor  ds.  windykacji  w Strefie Płatnego Parkowania  w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe,
b) staż pracy – wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo:     Polskie *)

* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)   Wymagania dodatkowe:
 
a)  wykształcenie wyższe o kierunku, administracja, prawo,  finanse,
b)  doświadczenie zawodowe  na stanowisku  związanym z windykacją należności,
c)  znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych i księgowych,
d)  znajomość  ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o drogach publicznych,
e) znajomość uchwały Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia  5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania ze zm.
f)  umiejętność pracy pod wpływem stresu,
g) umiejętność analizowania dokumentacji księgowej i windykacyjnej, spostrzegawczość, komunikatywność.
 
3) Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) windykacja należności wynikających z nieuiszczonych opłat dodatkowych,
b) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji oraz spraw związanych z upomnieniami,
c)przygotowywanie i prowadzenie korespondencji oraz spraw związanych z tytułami wykonawczymi.
 
4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe  znajdują się na parterze (ul.Sierakowskiego 1 w  Piasecznie - biuro Strefy Płatnego Parkowania),
c) bezpośredni kontakt z interesantami.

5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7) Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor ds. windykacji” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  26.04.2019 r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij