Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent/Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w CUW w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KAROLINA OLSZEWSKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Pani Karolina Olszewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku Specjalisty w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych.

Piaseczno, dnia 14 maja 2019 r.

Komisja Rekrutacyjna

Szczegóły

stanowisko Referent/Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych w CUW w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedziba Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4 lub za pośrednictwem poczty

Treść

Referent/Specjalista w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - WYŁONIONO OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE

 termin składania ofert 06.05.2019 r. do godz. 16.00

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Referent/Specjalista w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Trzy ostanie cyfry  dowodu osobistego

Godzina spotkania

1.

Anna G.

398

10.00

2.

Renata M.

040

10.30

3.

Karolina O.

654

11.00

4.

Alicja W.

837

11.30

       

Ww. kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Mariusz SekułaOGŁOSZENIE
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.
 
 
  1. 1.      Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe oraz czteroletni staż pracy lub wykształcenie średnie i pięcioletni staż pracy;
b) niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d)  obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
  1. 2.      Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy – 1 rok,
b) znajomość przepisów z prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz przepisów o ochronie danych osobowych
c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,
d)biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz programów płacowych,
e) odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,
f)  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
g) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
h) umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,
i)  wysoka kultura osobista.
 
  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) sporządzanie listy płac, przelewów wynagrodzeń z funduszu płac i potrąceń dla ZUS, US i inne,
b) naliczanie i sporządzanie list płac zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz rehabilitacyjnych,
c)  wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.
d) dokonywanie rozliczeń podatkowych pracowników oraz sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT-11,
e) przekazywanie danych do kwartalnych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia i wykonania osobowego funduszu płac,
f) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
g) przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń, raportów i deklaracji do ZUS, PFRON, US.
 
  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
b) wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
c) w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
 
  1. 5.      Wymagane dokumenty:
a) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c)  kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)   oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i)  kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
 
W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
 
  1. 6.      Dodatkowe informacje
a)      zatrudnienie: 1 etat
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 06.05.2019 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Referent/Specjalista w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 06.05.2019 r.  do godz. 16-tej.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
(-) Mariusz Sekuła
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Referenta/Specjalisty w Referacie Płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
                Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
                Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
                Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
    Posiada Pani/Pan prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij