Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat KATARZYNA STOLARZEWICZ, Bogatki

uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Stolarzewicz wykazała się wiedzą i doświadczeniem w pracy przydatnym na rekrutowanym stanowisku pracy. Biorąc pod uwagę kryteria oceny kandydatów, p. Stolarzewicz w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania pracodawcy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Kadr i Administracji.

Piaseczno, 19.06.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne i  zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Podinspektora w Wydziale Kadr i Administracji.

 
 

Lp.

Nazwisko

Imię

Trzy ostatnie cyfry Dowodu osobistego

1

A

Joanna

003

2

A

Anna

684

3

 B

Marta

108

4

B

Wioletta

874

5

C

Adam

396

6

F

Katarzyna

147

7

G

Barbara

239

8

J

Jolanta

212

9

K

Katarzyna

777

10

K

Ewa

614

11

K

Aleksandra

720

12

M

Monika

070

13

M

Joanna

138

14

N

Wiesława

895

15

N

Ewa

699

16

O

Alicja

088

17

P

Monika

891

18

P

Agnieszka

466

19

P

Alicja

066

20

R

Justyna

225

21

R

Agata

642

22

S

Monika

113

23

S-N

Wanda

860

24

S

Monika

835

25

S

Marzena

116

26

S

Magdalena

389

27

S

Katarzyna

062

28

W

Anna

187

29

W

Katarzyna

427

30

W

Anna

720

31

Z

Wiktoria

571

32

Z

Anna

482

33

Ż

Dagmara

546


Ww. kandydatów zapraszamy  do kolejnego etapu rekrutacji –  test pisemny ze znajomości  przepisów  prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze, który odbędzie się  w dniu 13.06.2019 r.  
w Sali Konferencyjnej Urzędu.

- I grupa - kandydaci od numeru  1 do numeru 16  o godzinie 9.00

- II grupa,- kandydaci od numeru 17 do numeru 33 o godzinie 10.00

 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w tym samym dniu ok. godziny 12.00.  


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora  w  Wydziale Kadr i Administracji
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji  zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe,
b) staż pracy:  wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)  obywatelstwo: polskie.
 O ww.  stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej . 
W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe  o kierunku  administracyjnym,
b) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, regulaminu organizacyjnego Urzędu, kodeksu postępowania administracyjnego,
c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
d) doświadczenie w pracy w  administracji publicznej
 
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) prowadzenie magazynu materiałów  biurowych Urzędu:
- przyjmowanie materiałów  i sporządzanie dowodów PZ,
- wydawanie materiałów i sporządzanie dowodów RW,
- comiesięczne sporządzanie rozchodu materiałów i przekazywanie do Wydziału Księgowości  Budżetowej (KB),
- comiesięczne uzgadnianie z Wydziałem KB stanu magazynowego,
- przygotowywanie informacji dotyczącej ilości, rodzaju i wartości  materiałów   do postępowań przetargowych,
b) czynności kancelaryjne (praca w kancelarii i recepcji):
- udzielanie informacji na temat funkcjonowania i zakresu realizowanych zadań przez jednostki  organizacyjne Urzędu oraz o wymaganiach prawnych w zakresie załatwianych spraw,
-  przyjmowanie i rejestracja pism w systemie informatycznym,
-  rejestracja korespondencji wychodzącej,
c)  obsługa centrali telefonicznej.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca biurowa  z obsługą  komputera i innych urządzeń biurowych,
b) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
c)  pomieszczenia  biurowe znajdują się III piętrze oraz w piwnicy (magazyn),
d) w budynku Urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz  ewentualny  staż pracy (kopie świadectw pracy),
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
g) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej  (Dz.U. z 2009 r. Nr 64 poz. 539),
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniuw przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii  stosownego dokumentu.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  -  ADK ”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  24.05.2019rr.  do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz                                                                                                                                                                                         
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij