Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w CUW w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat ANNA JĘDRZEJCZYK, Czaplin

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Pani Anna Jędrzejczyk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku Specjalisty w Referacie Księgowości i finansów.

Piaseczno, dnia 19 czerwca 2019 r.

Komisja Rekrutacyjna

Szczegóły

stanowisko Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w CUW w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedziba Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4 lub za pośrednictwem poczty

Treść

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty
i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie
na stanowisko  Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i finansów.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Godzina spotkania

1.

Anna J.

10.00

     

Ww. kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Mariusz SekułaOGŁOSZENIE
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Księgowości i finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
 
  1. 1.      Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe oraz dwuletni staż pracy w księgowości lub wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy w księgowości;
b)  niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d)  obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
  1. 2.      Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT,
c)  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
d) dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu
MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych
e) uprzejmość i życzliwość,
f)  umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
g) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
h) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,
i)  dyspozycyjność,
j)  umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,
k) wysoka kultura osobista.

  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,
b)  kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej,
c)  dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW,
d) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW,
e) dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych,
f)  wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych,
g) sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie,
h) przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT,
i)  sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,
j) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
k) współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych,
l)  współpraca z gminą i placówkami oświatowymi,
m) inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
b) wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
c) w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
d) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku
 
  1. 5.      Wymagane dokumenty:
a) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list   motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
c)  kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
i)  kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są  obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”
 
W/w klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,   który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.


  1. 6.      Dodatkowe informacje
a) zatrudnienie: 1 etat
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 05 czerwca 2019 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4,
05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Referent/Specjalista w Referacie Księgowości i finansów”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 05.06.2019 r. do godz. 16-tej.
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
(-) Mariusz Sekuła

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com.
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Referenta/Specjalisty w Referacie Księgowości i finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij