Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Asystent rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Asystent rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  asystent rodziny
 
1. Wymagania niezbędne:
 
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 998 ze zm.), zwana dalej ustawą tj.:
 • posiada:
a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 •  nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu egzekucyjnego,
 • nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ogólny staż pracy- uzależniony od posiadanego wykształcenia,
 • prawo jazdy kat. B i dysponuje prywatnym samochodem osobowym do celów służbowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej, procedury niebieska karta, o ochronie danych osobowych.


 2. Wymagania dodatkowe:
 
 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy                z innymi jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji,
 4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, dyspozycyjność.


 3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
· opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                       i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
· opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
· udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
· udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
· udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
· udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
· wspieranie aktywności społecznej rodzin;
· motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
· udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
· motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
· udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
· podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
· realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
· prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
· prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
· dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, przekazywanie tej oceny dyrektorowi;
· monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
· sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
· współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
· współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;
· asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, koordynatorem, oraz w porozumieniu z rodziną;
· asystent rodzinny może wykonywać czynności poza godzinami pracy urzędu, w tym w soboty. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakty z ludźmi.


4. Informacja o warunkach pracy:
 
· praca wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu),
· pierwsza umowa na czas określony - 6 miesięcy, możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas nie określony,
· miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
· praca w terenie (zakres terytorialny Miasta i Gminy Piaseczno),
· niezbędne posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwość korzystania z własnego (lub użyczonego) samochodu,
· praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

5. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 
6. Wymagane dokumenty:*)
 
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
f) oświadczenie kandydata że wypełnia obowiązek alimentacyjny /jeżeli taki obowiązek został nałożony/,
g) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
l) kserokopia posiadanych uprawnień,
m) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego,
n)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób posiadających orzeczenie   o niepełnosprawności.
 
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: listownie na adres administratora, telefonicznie (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Okres przechowywania:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną – 10 lat,
 • dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych), następnie dokumenty zostają zniszczone (z wyłączeniem danych zawartych  w protokole)
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs-asystent rodziny”, osobiście w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego  54, pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops@piaseczno.eu,
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 
p.o. Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Elżbieta Klimkowska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij