Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontroler techniczny - operator monitoringu miejskiego - 2 stanowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Kontroler techniczny - operator monitoringu miejskiego - 2 stanowiska

miejsce pracy Piaseczno ul. Czajewicza

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  kontroler techniczny – operator  monitoringu miejskiego ( 2 stanowiska).
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy kontroler techniczny – operator monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne od Kandydata/ki na stanowisko kontrolera technicznego - operatora monitoringu:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. wykształcenie średnie,
4. 3 lata stażu pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. nieposzlakowana opinia,
 2. niekaralność,
 3. podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office,
 4. dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, dokładność i zaangażowanie, operatywność oraz samodzielność w działaniu,
 7. spostrzegawczość,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. umiejętność koncentracji w długim okresie,
 10. podzielność uwagi,
 11. odporność na stres,
 12. szybkość działania,
 13. umiejętność kojarzenia faktów,
 14. doświadczenie w pracy na stanowisku operatora monitoringu miejskiego,
 15. umiejętność oceny i kwalifikacji zaobserwowanych zdarzeń,
 16. znajomość topografii Piaseczna.
 
Zakres wykonywanych zadań:
 1. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu ochrony spokoju i porządku na terenie miasta;
 2. obserwacja oraz monitorowanie osób i mienia w celu prewencyjnego zapobieżenia popełnianiu przestępstw, a także ujawnianie tych osób i reagowanie przy współpracy z właściwymi organami ścigania;
 3. na żądanie organów uprawnionych, zabezpieczanie i udostępnianie nagrań oraz innej dokumentacji dowodowej systemu ze zdarzeń będących przedmiotem postępowania;
 4. zabezpieczanie od strony dowodowej i monitorowanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, do momentu przybycia właściwych służb, a także podczas wykonywania przez nich czynności;
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń.
 
 Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne ewentualne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul.Kościuszki  5, lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia 12.07.2019 r.   z dopiskiem  „kontroler techniczny”  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska - Michalak
I Zastępca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij