Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. rozliczeń, planowania, sprawozdawczości i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat AGNIESZKA MASŁYK, Lesznowola

uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Masłyk posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze biura, przygotowaniu i realizacji inwestycji. Posiada niezbędne kompetencje w zakresie obsługi komputera. Pani Masłyk w najwyższym stopniu spełniła wymagania pracodawcy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, dnia 12.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. rozliczeń, planowania, sprawozdawczości i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

TreśćWykaz osób,

które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Inspektora  ds. rozliczeń, planowania, sprawozdawczości i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji.


Lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Godzina spotkania

1

M

Agnieszka

Lesznowola

9.00

2

M

Monika

Warszawa

9.10

3

B

Małgorzata

Piaseczno

9.20

4

P

Piotr

Piaseczno

9.30

5

O

Małgorzata

Wólka Tarnowska

9.40


Ww. kandydatów zapraszamy  na rozmowę kwalifikacyjną  w dniu 8.08.2019 r. w Sali konferencyjnej nr 38 I piętro Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. rozliczeń, planowania, sprawozdawczości i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą
  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Inwestycji, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1)      Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe,
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 5 lat, przy wykształceniu wyższym -  - 3 lata,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office (WORD, Excel),
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo:         polskie.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)      Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, rachunkowość, administracja, budownictwo, architektura,
b)  2 lata doświadczenia w pracy w branży budowlanej,
c)  Znajomość ustaw regulujących działalność samorządu gminnego i powiatowego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d)  Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
e)  Wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
f)  Umiejętność organizacji czasu pracy, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.
 
3)      Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) obsługa kancelaryjna Wydziału Inwestycji,
b) prowadzenie rejestru faktur + obieg faktur,
c) przygotowywanie we współpracy z inspektorami planu inwestycji na kolejne lata,
d) przygotowywanie zmian do budżetu (wnioski do uchwał),
e) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu (miesięczne, kwartalne, roczne),
f)  przygotowywanie rocznych sprawozdań SG-01,
g) przygotowywanie planu przetargów,
h) przygotowywanie we współpracy z inspektorami spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
i)  przygotowywanie umów i zleceń na wykonanie inwestycji oraz rejestracja umów,
j)  współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,
k) przygotowywanie i prowadzenie rejestru OT i PT,
l)  zaopatrywanie wydziału w materiały biurowe,
m) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piaseczno w zakresie Wydziału Inwestycji,
n) przygotowywanie postępowań w zakresie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnym regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMIG Piaseczno w zakresie inwestycji i remontów,
o)  przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zlecanie dokumentacji projektowej,
p)  nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania  pozwoleń administracyjnych,
q) wnikliwa i szczegółowa weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez jednostkę projektową.
 
4)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,
b) praca w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
5)     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Inspektor - INW” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 01.07.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij